Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

генеральний директор

 

 

 

Грибач Едуард Юрiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

 

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Строммашина"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Публічне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

05394966

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Хмельницька , Хмельницький, 29019, м. Хмельницький, ПроспектМиру ,42

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

63-91-42, 638653 63-86-53

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

stuommash1986@uku.net

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

 

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

X

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

X

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

Х

27. Аудиторський висновок

Х

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

1гЛiцензiї товариство не отримувало; 1Д Товариство до будь-яких об"єднань не належить. 1є Послугами рейтингового аненства не користується. 7 дивiденди не нараховувались i не виплачувались. 9бi 9 в Облiгацiї та iншi цiннi папери товариством у звiтному перiодi не випускались. п.9 г Викуп акцiй власної емiсiї не проводився п 11 г Обсяги реалiзацiї менше 5 мiлiонiв грн. п 12 Борговi цiннi папери товариство не випускало. п13 Особливої iнформацiї небуло. Цiльовi облiгацiї не випусквлись.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Строммашина"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "Завод "Строммашина"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

29019

3.1.5. Область, район

Хмельницька , Хмельницький

3.1.6. Населений пункт

м. Хмельницький

3.1.7. Вулиця, будинок

ПроспектМиру ,42

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

297000

3.2.2. Дата державної реєстрації

25.02.2013

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Хмельницький мiськвиконком

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

15740,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

15740,00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Державно-Iмпортний банк України"

3.3.2. МФО банку

315609

3.3.3. Поточний рахунок

2600201706152

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

Державно-Iмпортний банк України"

 

3.3.5. МФО банку

 

315609

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

2600201706152

 

 

3.4. Основні види діяльності

28,49

Виробництво верстатiв

25,11

Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин

46,19

Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту

 

3.8. Інформація про органи управління емітента

Загальгi збори акуiонерiв. Органи контролю: Наглядова Рада, ревiзiйна комiсiя,правлiння.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

РВ ФДМУ у Хмельницькiй областi

02898152

29000Україна м. Хмельницький Соборна ,75

90.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньо облiкова чисельнiсть працiвникiв становить 60чоловiк. Фонд оппати працi становить 2370,00 тис. грн.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Грибач Едуард Юрiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 2234516692 25.02.2013 Марiупольський МУ в Донецькiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

10  

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТзОВ «Компанії» Нафтозагобладнання»

6.1.8. Опис

Органiзовує дiяльнiсть пiдприємства з метою прибутку шляхом здiйснення виробничої дiяльностi,комерцiйної, посереднецької та iншої дiяльностi у вiдповiдностi i на умовах, визначених чинним законодавством та Статутом АТ;-кекерує роботою виконавчого органу Товариства;- забезпечуе виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та наглядової Ради Товариства; розпоряджається майном АТ в межах встановлених чинним законодавством та Статутом АТ;- без довiренносi ляє вiд iменi АТ, представляє його в усiх установах пiдприємства та органiзацiях, як в Українi так i закордоном; здiйснює рiзного роду угоди та iншi юридичнi акти, видае довiренностi,вiдкриває в банках розрахунковi рахунки;- вида\є розпорядження та какази, якi є обовязковими для виконання всiмв працiвниками АТ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кiрнос Василь Артемович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 331650 14.04.1997 Хмельницьким УМВС

6.1.4. Рік народження**

1945

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Завод Строммашина"

6.1.8. Опис

Органiзовує виробництро на пiдприємствi є першим заступником генерального директора. Пiдписує договора на реалiзацiю продукцiї пипущеної на заводi.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гуменюк Ольга Якiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 496805 03.04.2013 виданий Хмельницьким РВ УМВС 26.06.1998 року

6.1.4. Рік народження**

1951

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Обласна податкова адмiнiстрацiя - начальник вiддiлу

6.1.8. Опис

Органiзовує ведення бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi на пiдприємствi.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова спостережної Ради

ТзОВ Компанiя з Управлiння активами "Ефективнi Iнвестицiї"

31717659

 

57062467

90.00000000000

57062467

0

0

0

Усього

0

0.00000000000

0

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ТзОВ Компанiя з управлiння активами"Ефективнi Iнвестицiї"

31717659

01004 Укрвїна Київська Київ м. Київ вул. Червоноармiйська,5

 

57062467

90.00000000000

57062467

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

0

0.00000000000

0

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

27.04.2012

Кворум зборів**

90.000000000000

Опис

Порядок денний: 1. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерного товариства 2. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерного товариства 3. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерного товариства. 4. Затвердження звiту правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк, та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. 5. Затвердження звiту Наглядової Ради про роботу за 2011 рiк. 6. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2011 рiк. 8. Затвердження нормативiв розподiлу прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками роботи за 2011рiк та встановлення порядку виплати дивiдендiв на

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

22.06.2012

Кворум зборів**

90.000000000000

Опис

Порядок денний: 1. Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборiв акцiонерного товариства 2. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерного товариства 3. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерного товариства. 4. Внесення та затвердження змiн до Статуту шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. 5. Припинення повноважень Голови Правлiння 6. Обрання Голови Правлiння 7. Припинення повноважень членiв Наглядової Ради. 8. Обрання членiв Наглядової Ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради. 9. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 10. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi вчинятимуться в 2012-2013 роках. 12. Затвердження положень та iнших внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства. 13. Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012-2015 роки.

 


9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Сума виплачених дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

 

 

 

 

Дата виплати дивідендів

0

 

0

0

Опис

дiденди не нараховувались i не виплачувались


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПАт КБ "Хрищатик"

Організаційно-правова форма

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

19364259

Місцезнаходження

01001 Україна Київська Київ м. Київ Хрещатик ,8-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 534058

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКУПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

09.06.2010

Міжміський код та телефон

0440537-74-79

Факс

0440537-74-79

Вид діяльності

Ведення реєстру

Опис

Надає послуги по веденню реєства Товариства

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне Акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна Київська Київ м. Київ вул. Грiнченка,3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №189650

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.06.2006

Міжміський код та телефон

0440279-10-78

Факс

044-279-10-78

Вид діяльності

ведення реєстру

Опис

надає послуги по веденню реєстру Товариства

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Система-Аудит

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21337005

Місцезнаходження

2900 Україна Хмельницька Хмельницький м. Хмельницький м.Хмельницький вул. Гагарiна ,5

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№0287

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.04.2013

Міжміський код та телефон

(0382) 78-82-73

Факс

78-82-73

Вид діяльності

Аудитор (аудиторська фiрма),яка надвє аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Надає аудиторськi послуги

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17.08.2010

48/00/1/10

Хмельницьке ТУ ДКЦФР

UA4000090468

 

Документарні іменні

0.25

62960000

15740000.000

100.000000000000

Опис

В звiтному перiодi акцiї не випускались.

 

 

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)

0

у тому числі:
- сертифікатів акцій

0

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

 

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)

0

у тому числі:
- сертифікатів акцій

0

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

0

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді

0

у тому числі:
- сертифікатів акцій

 

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

0


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Пiдприємство ПАТ "Завод "Строммашина" заснований у 1986 роцi як державне пiдприємство. Завод був створений на базi першого пускового комплексу. У зв'язку з вiдсутнiстю фiнансування будiвництво заводу було припинено.В 1998 роцi наказом по Фонду державного Майна України вiд 02.11.1998 р. Державне пiдприємство Хмельницький "Завод "Строммашина" перетворився у ВАТ "Завод "Строммашина" iз статутним капiталом 15740 тис. грн. Рiшенням загальних зборiв вiд 15 червня 2011 р. ВАТ "Завод "Строммашина" перетворену в Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Строммашина" i на цих же зборах було прийнято рiшення про перехiд товариства на бездокументарну форму iснування акцiй

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Структура емiтента ПАТ "Завод "Строммашина" складається з:1.Збори акцiонерiв.2.Правлiння ПАТ "Завод "Строммашина". Голова правлiння в особi керiвника пiдприємства.3.Наглядова рада.4.Ревiзiйна комiсiя.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

н/б

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

У звiтному перiодi реалiзацiю цiнних паперiв пiдприємство не здiйснювало На пiдприємствi застосовується податковий метод визначення амортизацiї основних засобiв, що вiдповiдає вимогам П(с)БО №7 - "Основнi засоби".Облiк запасiв вiдповiдає порядку їх визначення передбаченого П(с)БО №9 - "Запаси".Фiнансових iнвестицiй наданих чи отриманих АТ за звiтний перiад не має.
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi(МСФЗ),мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку(МСБО).
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi.
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з Українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням пере класифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
Звiряння власного капiталу та прибутку або збитку
Пiдприємство вперше прийняло МСФЗ у 2012 роцi, датою переходу на МСФЗ було 1 сiчня 2011року.
Узгодження власного капiталу станом на 01 сiчня 2011 року(дата переходу на МСФЗ) представлено наступним чином.

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо попередньої фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства
«Завод»Строммашина», за перiод з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року
Адресат - Керiвництву, Наглядовiй Радi публiчного акцiонерного товариства
«Завод»Строммашина», Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Вступний параграф
Основнi вiдомостi про емiтента:
- повне найменування емiтента
« Публiчне акцiонерне товариство»Завод»Строммашина»;
- скорочене найменування
« ПАТ «Завод «Строммашина»; - дата державної реєстрацiї - № 16731200000002136 вiд 04.11.1998 року, Хмельницький мiськвиконком; - код за ЄДРПОУ ? 05394966; - мiсцезнаходження: 29019 м. Хмельницький, Проспект Миру, 42
Опис аудиторської перевiрки Аудиторська перевiрка ПАТ
»Завод «Строммашина» проведена у вiдповiдностi до вимог: Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29 вересня 2011 року № 1360 i зареєстрованi у Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 року № 1358/20096; Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року № 1591 iз змiнами, внесеними згiдно з Рiшеннями Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 5 лютого 2007 року за № 97/13364; Рiшення НКЦПФР № 1632 вiд 20 листопада 2012 року «Про затвердження Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», зареєстрованi у Мiнiстерствi юстицiї України 18 грудня 2012 року № 2099/22411; Рiшення НКЦПФР вiд 09.02.2012 року № 270 про затвердження роз?яснення НКЦПФР ?Про порядок застосування частини шостої статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» щодо розкриття iнформацiї вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi»; Листи Нацiонального банку, Мiнiстерства фiнансiв та Державної служби статистики вiд 07.12.2011 року за № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523 та № 04/4-07/702 «Про застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Згiдно листа Мiнiстерства фiнансiв України вiд 04.01.2013 року № 31-08410-06-5/188 фiнансова звiтнiсть акцiонерного товариства за 2012 рiк складається по формах, встановлених положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку 2»Баланс", 3 ?Звiт про фiнансовi результати", 4 «Звiт про рух грошових коштiв", 5 ?Звiт про власний капiтал", затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999 року № 87 iз змiнами i доповненнями. Фiнансова звiтнiсть ПАТ»Завод «Строммашина», трансформована вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку iз застосуванням МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» в частинi трансформування залишкiв балансу станом на 01.01.2012 року та станом на 31.12.2012 року (довiдково товариством для користувачiв фiнансової звiтностi трансформовано показники звiту про фiнансовi результати i про рух грошових коштiв). Товариство обрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 р., його перша фiнансова звiтнiсть за звiтнi перiоди 2012 року є попередньою фiнансовою звiтнiстю, i в нiй не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк. Аудиторська перевiрка здiйснена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг видання 2010 року, затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 31.03.2011 р. № 229/7 (далi  МСА), зокрема МСА 700 «Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», Кодексу Етики Професiйних бухгалтерiв з урахуванням вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть".
Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтцi 1 концептуальної основи спецiального призначення, що рунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1
«Перше застосування МСФЗ».
Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Примiтка 1: Концептуальною основою попередньої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р., є бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийнятi управлiнським персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, наберуть чинностi, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки управлiнським персоналом першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та складу статей фiнансових звiтiв згiдно МСБО 1.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального призначення, описаною в примiтцi 1. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб?єктом господарювання попередньої фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб?єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання попередньої фiнансової звiтностi. Вважаю, що отримано достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Товариство розпочало застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) у звiтному перiодi, але не в повному обсязi у зв'язку iз розбiжнiстю вимог законодавства України та МСФЗ щодо фiнансової звiтностi, тому аудитор не має можливостi пiдтвердити фiнансову звiтнiсть товариства як таку що повнiстю вiдповiдає МСФЗ, а також у зв?язку з невiдповiднiстю структури та форми фiнансової звiтностi вимогам МСБО 1. Фiнансова звiтнiсть товариства за 2012 рiк є перехiдною вiд Нацiональних до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), що практично унеможливлює виконання абсолютно усiх вимог, якi пред'являються до фiнансової звiтностi за МСФЗ.
Висновок
На думку аудитора, попередня фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, описаної в примiтцi 1, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Звертаю увагу на примiтку 1, яка пояснює ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаю увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ)., може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану ПАТ
«Завод»Строммашина», результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Думка аудитора не модифiкована щодо цього питання. Попередню фiнансову звiтнiсть ПАТ «Завод»Строммашина» було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть ПАТ «Завод»Строммашина» може бути не прийнятною для iнших цiлей.
Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв.
Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360 i зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 року № 1358/20096. 1. Вартiсть чистих активiв Товариства.
Аудитором проведено розрахунок вартостi чистих активiв у вiдповiдностi iз Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв згiдно рiшення ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 року № 485, Розрахункова вартiсть чистих активiв (20795.0 тис. грн.) є бiльшою статутного капiталу (15740 тис. грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. 2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
Аудитор ознайомився з iншою iнформацiєю, оскiльки iснує можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якi є не всеохоплюючими мiж перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, та не ставлять пiд сумнiв достовiрнiсть перевiреної аудитором фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.
Органи управлiння акцiонерним товариством та контролю: Вiдповiдно до Статуту товариства (нова редакцiя), затвердженого загальними зборами акцiонерiв ПАТ
»Завод»Строммашина» (протокол №14 вiд 22.06.2012 року) управлiння та контроль за дiяльнiстю товариства, здiйснюють: Загальнi Збори Акцiонерiв; Наглядова Рада; Ревiзiйна комiсiя товариства; Виконавчий орган товариства (одноосiбний) - Генеральний директор.
Органiзацiйна структура акцiонерного товариства. Основною дiяльнiстю ПАТ ?Завод ?Строммашина? є: виробництво iнших верстатiв, виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй, дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту. ПАТ
«Завод»Строммашина» не входить до складу асоцiацiй, консорцiумiв, концернiв та iншiх об»єднань за галузевими, територiальними та iншими принципами.
Узагальненi фiнансовi результати Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на звiт про фiнансовi результати, у якому зазначається, що акцiонерне товариством одержано чистий збиток в сумi 2349 тис. грн. протягом року, що закiнчився 31 грудня 2012 року. Нерозподiлений прибуток складає 3061,8 тис. грн., за результатами трансформованої фiнансової звiтностi, який перебуває пiд контролем суб?єкта господарювання.
Данi про зайнятiсть та оплату працi. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв становить 60 осiб. Фонд оплати працi становить 2369.44 тис. грн.
Особлива iнформацiя. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 22 червня 2012 року, звiльнено представникiв РВ ФДМУ у Хмельницькiй областi, якi виконували обов'язки голови Наглядової ради, члена Наглядової ради, голови ревiзiйної комiсiї, а також представника ДПС у Хмельницькiй областi вiд обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї. Збори обрали ревiзiйну комiсiю. у складi 3-х чоловiк та Наглядову раду термiном на три роки. Звiльнено: Голова правлiння Кiрнос Василь Артемович, Член Наглядової Ради Савелiй Микола Федорович, Член ревiзiйної комiсiї Жулковський Володимир Анатолiйович. Призначено: Генеральний директор Грибач Едуард Юрiйович, одноособовий член Наглядової ради ТзОВ "КУА Ефективнi iнвестицiї" (iдентифiкацiйний код 34717659), Член ревiзiйної комiсiї Абрамович Лариса Олексiївна, Член ревiзiйної комiсiї Оранська Ольга Миколаївна. Вищезазначена iнформацiя розкрита акцiонерним товариством у вiдповiдностi до вимог Закону України
«Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 року №3480-IV iз змiнами та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року № 1591 iз змiнами i доповненнями та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 5 лютого 2007 року за № 97/13364. На думку аудитора, iнша iнформацiя, що розкривається товариством та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю, не мiстить суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що надана до аудиторської перевiрки.
3.Виконання значних правочинiв. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) у звiтному роцi не виявлено.
4.Стан корпоративного управлiння. Акцiонерне товариство забезпечує акцiонерам можливiсть користуватися правами, передбаченими законодавством України, та ефективний захист у разi порушення цих прав. Право акцiонерiв на участь в управлiннi Товариством реалiзується через їхню участь у Загальних зборах акцiонерiв - вищого органу управлiння Товариства. Служба внутрiшнього аудиту в товариствi вiдсутня. Прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi не в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства". 5.Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства, через розробку i застосування прийнятих дiй у вiдповiдь. Конкретнi дiї у вiдповiдь на оцiнку аудитором ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є проведена нами iдентифiкацiя умов, а також оцiнки класiв операцiй, залишкiв на рахунках, розкриття iнформацiї та тверджень, на якi вони можуть впливати, а саме: виконанi процедури по дебiторськiй та кредиторський заборгованостi (акти звiрянь), пiдготовлених управлiнським персоналом; проведенi пiдрахунки залишкiв на кiнець звiтного перiоду для мiнiмiзацiї ризику незалежного манiпулювання протягом перiоду мiж здiйсненням пiдрахункiв i кiнцем звiтного перiоду; проведена вибiркова перевiрка первинних бухгалтерських документiв та iншої iнформацiї. Ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора,що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не встановлено.
Фiнансовий стан товариства на 31.12.2012р. характеризується наступними показниками:
№ п/п Формула розрахунку Орiєнтовне позитивне значення Фактичне значення показника 31.12.2012 р
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1=(грошовi кошти+грошовi еквiвален. + короткостроковi фiнансовi вкладення)/ короткостроковi зобов
»язання 0,25-0,5 0,05
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi К2 = (грошовi кошти + грошовi еквiвален. + дебiтори + запаси + витрати) / короткострокова заборгованiсть 1,0-2,0 4,2
3.Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi К3=власнi кошти/вартiсть майна(пiдсумок балансу) 0,25-0,5 0,9
4.Коефiцiєнт покриття зобов
»язань власним капiталом К4=(короткострокова кредиторська заборгованiсть+довгострокова кредитор. заборгованiсть) / власний капiтал 0,5-1,0 0,102
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi акцiонерного товариства станом на 31.12.2012 року нижче нормативного значення, а це свiдчить про те, що можливiсть акцiонерного товариства погасити свої зобов?язання негайно є проблематичною. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi станом на 31.12.2012 року дорiвнює 4,2, а це свiдчить про те, що у акцiонерного товариства достатньо власних ресурсiв для погашення поточних зобов
»язань.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi або автономiї ) акцiонерного товариства станом на 31.12.2012 року дорiвнює 0,9, а це характеризує акцiонерне товариство з нормальною питомою вагою власного капiталу в загальнiй сумi авансованих засобiв у його дiяльнiсть.
Коефiцiєнт покриття зобов
»язань власним капiталом дорiвнює 0,102, тобто спiввiдношення залучених та власних засобiв. Цей показник характеризує, що залежнiсть власного капiталу вiд залучених засобiв iснує..
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повна назва: Приватна аудиторська фiрма ?Система - Аудит?.
Код ЄДРПОУ 21337005
Мiсцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Гагарiна, 5, оф. 339
Реєстрацiйнi данi: Приватна аудиторська фiрма
«Система – Аудит», зареєстрована Хмельницьким мiськвиконкомом 02 серпня 1994 року
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб
»єктiв аудиторської дiяльностi видане Аудиторською палатою України 23 лютого 2001 року № 287 чинне до 23 грудня 2015 року
Контактний телефон (0382) 78-82-73


Дата i номер договору на проведення аудиту  20.12.2012 року № 6а
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту  26.03.2013 року - 04.04.2013 року

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Пiдприємство ПАТ "Завод "Строммашина" в 2012 роцi виготовляло обладнання для цегельних заводiв потужнiстю 5-10 та 15-30 млн. шт.. умовної цегли в рiк, також запаснi частини до обладнання по виробництву цегли. Основними ринками збуту є Україна, Росiя. Обладнання реалiзується по контрактах з попередньою оплатою 100% вартостi. Джерела отримання сировини припадають 100% на Україну.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Значних придбань та вiдчуджень активiв за останнi 2 роки пiдприємство не проводило.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Наявнiсть власних основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить17496,0 тис. грн.. Орендованi основнi засоби вiдсутнi. Обладнання використовується на 70%. Надходження iнвестицiй не планується.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента є пiдвищення цiн на матерiали i комплектуючi, енергоносiї, що приводить до зростання цiн на вироблену продукцiю. Великi податки.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

ПАТ "Завод "Строммашина " за 2012 рiк штрафiв не має.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансова дiяльнiсть пiдприємства в 2012 роцi здiйснюється за рахунок коштiв, якi надходили вiд реалiзацiї продукцiї i нелiквiдiв. Фiнансовий стан пiдприємства достатньо лiквiдний, має фiнансову стiйкiсть i вiдносну незалежнiсть.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Невиконаних договорiв, контрактiв на пiдприємствi не кiнець звiтного перiоду не має.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Планом на 2013 рiк передбачено збiльшення обсягiв реалiзацiї продукцiї порiвняно з 2012 роком за рахунок розширення номенклатури виробляємої продукцiї, збiльшення обсягiв виробництва, вихiд на новi ринки збуту.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

В 2012-2013 р. р. пiдприємство буде пiдтримуватись ранiш обраної полiтики розвитку виробництва для будiндустрiї, при цьому буде придiлятись увага розвитку галузi машинобудування для переробки льону.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

В 2012 роцi судових справ не проводилось.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Спостерiгається збiльшення оюсягiв реалiзацiї продукцiї та прибутку Товариства порiвняно з минулим роком


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

17496.000

14979.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та споруди

13002.000

14979.000

0.000

0.000

13002.000

14979.000

машини та обладнання

3062.000

1155.000

0.000

0.000

3062.000

1155.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

1164.000

186.000

інші

268.000

186.000

0.000

0.000

268.000

186.000

2. Невиробничого призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

17496.000

19197.000

0.000

0.000

17496.000

19197.000

Опис

Пiдприємство визнає матерiальний об"ект основним засобом, якщо вiн утримується з метою викорисьтання їх у прцесi своєї дiяльностi, надання послуг, очiкуваний срок корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2000грн.Первiсна вартiсть основних засобiв 19197,0 тис.грн. знос 7646,0 тис.грн. Суттєвиз змiни у собiвартостi основних засобiв не вiдбувається.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

20795.000

22468.000

Статутний капітал (тис. грн.)

15740.000

15740.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

15740.000

15740.000

Опис

Вартiсть чимстих активiа розрахована на основi i бухгалтерськиз записiв згiдно зукїнським законодавством та шляхом трансформацiї з внесенням корегувань проведена перекласифiкацiя статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв товариства, станом на 31 грудня 2012 року бiльша вiд статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного кодексу України.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

1213.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

129.000

X

X

Усього зобов'язань

X

1932.000

X

X

Опис:

Пiдприємство не використовує кредитнiи ресурси тому вiдсутнi данi заборгованостi


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

2

1

2

2010

1

0

3

2009

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): нi

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): нi

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть): Змiна власника

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

1

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

не визначається

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): вiдсутнi будь якi вимоги

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

нi

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4.00

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Так

Так

Так

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): Iншої посадової особи не призначено

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

Інше (запишіть):

вiдсутнi

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Ні

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Ні

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Так

Ні

Так

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

вiдсутнi

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

 

Інше (запишіть)

вiдсутнi

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

вiдсутнi

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

 

Інше (запишіть)

вiдсутнi

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): нi, не плануємо залучати iноземнi iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

не змiнено

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: не має

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: не оприлюднено

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року нi

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Пiдприємство створене для отримання прибутку

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Наглядова Рада,

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

д/н

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

д/н

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

дн

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки. Товариство розпочало застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) у звiтному перiодi, але не в повному обсязi у зв'язку iз розбiжнiстю вимог законодавства України та МСФЗ щодо фiнансової звiтностi, тому аудитор не має можливостi пiдтвердити фiнансову звiтнiсть товариства як таку що повнiстю вiдповiдає МСФЗ, а також у зв’язку з невiдповiднiстю структури та форми фiнансової звiтностi вимогам МСБО 1. Фiнансова звiтнiсть товариства за 2012 рiк є перехiдною вiд Нацiональних до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), що практично унеможливлює виконання абсолютно усiх вимог, якi пред'являються до фiнансової звiтностi за МСФЗ. Висновок На думку аудитора, попередня фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, описаної в примiтцi 1, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

вiдчудження не проводились

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

не встановлено

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

вiдсутнi

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

вiдсутнi

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Контроль здiйснє приватна аудиторська фiрма "Сисиема-Аудит", зареестрована Хмельницьким мiськвиконкомом 02 серпня 1994 року ,код ЄДРПОУ 21337005 , мiсце знаходження : м. Хмельницький вул. Гагарiна ,5 фо. 339 Свiдоцтво про включення до Реєстру вудиторських фiрм та аудиторiв видане Фудиторською палатою України 23 лютого 2001 року за № 287 термiн чинностi до 23 грудня 2015 року,Сертифiкат аудитора А № 001213 виданий на пiдставi рiшення Аудиторськоi палати України вiд 28 квiтня 1994 року за №14 ,чинний до 28 квiтня 2013 року.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

19 років

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Один рік

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Перевірка фінансової діяльності за 2012 рік

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

вiдсутнi

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

на ринку фінансових послу користується авторитетом.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

вiдсутнi

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

вiдсутнi

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

вiдсутнi

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

авдсутнi

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

вiдсутнi


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2012 | 12 | 31

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Строммашина"

за ЄДРПОУ

05394966

Територія

 

за КОАТУУ

05394966

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за КОДУ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

28.49

Середня кількість працівників

60

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Адреса

м. Хмельницький Проспект Миру,42

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

 

Баланс
на 31.12.2012 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

5

4

- первісна вартість

011

0

0

- накопичена амортизація

012

( 0 )

( 0 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

11306

12192

- первісна вартість

031

0

0

- знос

032

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

2

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

11313

12196

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

6828

6286

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

0

0

- первісна вартість

161

1369

1556

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом

170

0

0

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

1002

96

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

9199

7938

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

1371

817

Баланс

280

21883

20951

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

15740

15740

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

353

353

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

4486

3062

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

20579

19155

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1256

1796

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

0

0

- з бюджетом

550

0

0

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

0

0

- з оплати праці

580

0

0

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

0

0

Усього за розділом IV

620

1796

1256

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

21833

20951

 

Примітки

Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з Українським законодавством шляхом трнсформацiї з внесенням корегувань з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимогам МСФЗ.
ПАТ"Завод"Строммашина " вперше вирiшило представити звiтнiсть у повнiй вiдповiдностi до МСФЗ за 2012 рiк.
,
Трансформацiя звiтностi на дату переходу здiйснюється з урахуванням вимог МСФЗ 1 за тiєю ж методикою що i трансформацiя на звiтну дату, з використанням трансформацiйної таблицi. Особлива увага придiляється вiдповiдностi активiв та зобов?язань критерiям визнання та оцiнки за МСФЗ.
Трансформацiя фiнансової звiтностi проводиться на базi фiнансової звiтностi складеної за П(с)БО, даних оборотного балансу за рiк, даних аналiтичного облiку, отриманих iз бухгалтерських реєстрiв та необхiдної аналiтичної iнформацiї, отриманої вiд структурних пiдроздiлiв пiдприємства.
Для трансформацiї балансу та звiту про фiнансовi результати використовується трансформацiйна таблиця на основi балансових рахункiв з подальшим групуванням статей звiтностi за МСФЗ.
Трансформацiйнi коригування здiйснюються у зв?язку з:
- розбiжностями мiж П(с)ПО та МФСЗ у пiдходах щодо визнання та оцiнки окремих статей Балансу та Звiту про фiнансовi результати (включаючи виправлення помилок та вiдхилень вiд вимог П(с)БО);
- декласифiкацiєю статей звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ1.
Алгоритм здiйснення трансформацiї статей звiтностi:
- вiдображення початкових даних даних , вiдображення корегувань ,щодо попереднiх перiодiв;
- аналiзи щодо вiдповiдностi визнання активiв,зобов?язань,доходiв та витрат вимога МСФЗ;
- аналiз щодо вiдповiдностi оцiнки активiв та зобов?язань вимогам МСФЗ;
- аналiз щодо вiдповiдної класифiкацiї балансових рахункiв у статтi фiнансової звiтностi;
- перевiрка виконаних коригуючи проводок;
- складання фiнансової звiтностi за визначеними формами вiдповiдно до МСФЗ
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi(МСФЗ),мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку(МСБО).
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi.
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з Українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням пере класифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
Звiряння власного капiталу та прибутку або збитку
Пiдприємство вперше прийняло МСФЗ у 2012 роцi, датою переходу на МСФЗ було 1 сiчня 2011року.
Узгодження власного капiталу станом на 01 сiчня 2011 року(дата переходу на МСФЗ) представлено наступним чином
Статтi Пояснення Попереднi(с)БО Виправлення помилок Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ
Нематерiальнi активи 1 18 12.60 5.40
Основнi засоби 17413 1711,2
1234.90 18647.90
Фiнансовi активи
Вiдстроченi податковi активи
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 94.60 -94,60

Усього непроточних активiв
Запаси 2007 -109.40 1897.60
Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть
Iншi активи
Грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв
Усього поточних активiв
Усього активiв 22468 1711,2
1043,50
21835.3

Вiдстроченi податковi зобов?язання
Доходи майбутнiх перiодiв
Короткостроковi забезпечення
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Усього зобов?язань

Разом, активи мiнус зобов?язання
Статутний капiтал 15740 15740
Резерв переоцiнки основних засобiв
Нерозподiленi прибутки/збитки
1120,0 3366.10
4486.40
Разом власний капiтал

Узгодження власного капiталу на 31 грудня 2012 року та 2011 рокiв та прибутку за роки,що закiнчилися цими датами у фiнансовiй звiтностi та Положеннями(стандартами) бухгалтерського облiку України (П(с)БО) та за МСФЗ, надане наступним чином
2011 рiк 2012 рiк
Капiтал Прибуток Капiтал Прибуток
Звiтнiсть за П(с)БО 20092,0 1120,0 17634 -1229
Виправлення помилок
Вiдстроченi податки
Списання активiв якi не вiдповiдають
Критерiям визнання -334,80
Переоцiнка основних засобiв -3999,1 3999,1 3999.1 3999.1
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв
Iншi (нетто) -298,10
Звiтнiсть за МСФЗ 16092,9
4486,2
18360.9 2268.9

Керівник

Грибач Едуард Юрiйович

Головний бухгалтер

Гуменюк Ольга Якiвна


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2012 | 12 | 31

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Строммашина"

за ЄДРПОУ

05394966

Територія

 

за КОАТУУ

05394966

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за СПОДУ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

28.49

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

4332

3995

Податок на додану вартість

015

483

260

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

3849

3695

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 2860 )

( 2587 )

Валовий:

- прибуток

050

989

1108

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

140

2759

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 1171 )

( 1046 )

Витрати на збут

080

( 118 )

( 160 )

Інші операційні витрати

090

( 1778 )

( 2979 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

0

0

- збиток

105

( 1938 )

( 318 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

76

53

Інші доходи

130

159

0

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 646 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

0

0

- збиток

175

( 2349 )

( 265 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 0 )

( 0 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

( 2349 )

( 265 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

( 2349 )

( 265 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

1669

856

Витрати на оплату праці

240

1377

1367

Відрахування на соціальні заходи

250

475

477

Амортизація

260

253

500

Інші операційни витрати

270

1802

530

Разом

280

5576

3730

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

6296000.00000000

6296000.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0.00000000

0.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.00000000

0.00000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.00000000

0.00000000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

 

Примітки

Звiтнiсть складено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi

Керівник

Грибач Едуард Юрiйович

Головний бухгалтер

Гуменюк Ольга Якiвна


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2012 | 12 | 31

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Строммашина"

за ЄДРПОУ

05394966

Територія

 

за КОАТУУ

05394966

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за СПОДУ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

28.49

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

 

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

4332

3995

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

0

0

Повернення авансів

030

0

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

76

53

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

2

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

567

2476

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

( 3454 )

( 1628 )

Авансів

095

( 19 )

( 44 )

Повернення авансів

100

( 0 )

( 0 )

Працівникам

105

( 1198 )

( 1105 )

Витрат на відрядження

110

( 21 )

( 31 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 96 )

( 22 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 0 )

( 0 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 553 )

( 522 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( 233 )

( 203 )

Цільових внесків

140

( 0 )

( 140 )

Інші витрачання

145

( 339 )

( 2456 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

-938

461

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

-938

461

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

0

0

- майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

( 0 )

( 0 )

- необоротних активів

250

( 0 )

( 0 )

- майнових комплексів

260

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

270

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 0 )

( 0 )

Сплачені дивіденди

350

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

360

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

-938

461

Залишок коштів на початок року

410

1034

573

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

96

1034

 

Примітки

Звiт складений за мiжнародними стандартами фiнансовох звiтностi

Керівник

Грибач Едуард Юрiйович

Головний бухгалтер

Гуменюк Ольга Якiвна


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2012 | 12 | 31

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Строммашина"

за ЄДРПОУ

05394966

Територія

 

за КОАТУУ

05394966

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за СПОДУ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

28.49

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

 

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

 

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

15740

0

0

4326

26

1120

0

0

21212

Коригування:

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

15740

0

0

4326

26

1120

0

0

21212

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

 

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

-2349

0

0