Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

генеральний директор       Кiрнос Василь Артемович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Строммашина"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
29019, м.Хмельницький, Проспект Миру.42
4. Код за ЄДРПОУ
05394966
5. Міжміський код та телефон, факс
038639142 038639216
6. Електронна поштова адреса
strommash1986@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 15 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 28.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці strommash.pat.ua в мережі Інтернет 28.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2015 звільнено голова ревiзiйної комiсiї Абрамович Лариса Анатолiївна НI 044898
Неборкум Вiддiлення внутрiшнiх справ
0
Зміст інформації:
звiльнено з займаної посади.
28.04.2015 звільнено член ревiзiйної комiсїї Полонiвська Вiкторiя Анатолiїнна НС 639314
Жашкiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
0
Зміст інформації:
звiльнена з займаної посади
28.04.2015 звільнено член ревiзiйної комiсiї Оранська Ольга Миколаївна ВС 281990
Жовтневий РОВД м. Марiуполь
0
Зміст інформації:
звiльнена з займаної посади
28.04.2015 обрано голова ревiзiйної комiсiї Полонiвська Вiкторiя Анатолiївна НС 639314
Жашкiвський РВ УМВС Укрвїни в Черкаськiй обл.
0
Зміст інформації:
Обрано головою ревiзiйної комiсiї
28.04.2015 обрано член ревiзiйної комiсiїї Саiтова Елiна Аптiївна 51 5329440
Посольство Росiї в Українi
0
Зміст інформації:
обрана членом ревiзiйної комiсiї
28.04.2015 обрано член ревiзiйної комiсїї Терербулатов Мосфар Русланович КИ 008754
ВГIРФО Печерського РУ ГУ МВС України в м.Києвi
0
Зміст інформації:
обраний члено ревiзiйної комiсiї