ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 09.03.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 15.04.2016
Кворум зборів** 90
Опис Порядок денний:
1. Обрання Лiчильної комiсiї та визначення термiну дiї її повноважень.
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборiв.
3. Затвердження регламенту загальних зборiв АТ.
4. Затвердження звiту Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2015 роцi та затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк.
5. Затвердження звiту Наглядової Ради про роботу за 2015 рiк.
6. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.
7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
8. Затвердження нормативiв розподiлу прибутку ( визначення порядку покриття збиткiв) за
пiдсумками роботи за 2015 рiк та встановлення порядку виплати дивiдендiв на 2016 рiк.
9. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством протягом року.
10. Списання та/або реалiзацiю нелiквiдного обладнання, транспортних засобiв та iнших товаро-матерiальних цiнностей, якi не використовуються у виробництвi та господарськiй дiяльностi Товариства.
11. Надання згоди на здiйснення Товариством викупу з державної власностi земельної дiлянки.
___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.