ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 09.03.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 17902 17523 0 0 17902 17523
будівлі та споруди 14927 14927 0 0 14927 14927
машини та обладнання 2006 1985 0 0 2006 1985
транспортні засоби 455 421 0 0 455 421
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 9 9 0 0 9 9
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 17902 17523 0 0 17902 17523
Опис Пiдприємство визнає матерiальний об"ект основним засобом, якщо вiн утримується з метою викорисьтання їх у прцесi своєї дiяльностi, надання послуг, очiкуваний срок корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2000грн.Первiсна вартiсть основних засобiв 17523тис.грн. знос 7175,0 тис.грн. Суттєвиз змiни у собiвартостi основних засобiв не вiдбувається.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 18547 18608
Статутний капітал (тис.грн.) 15740 15740
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 15740 15740
Опис Вартiсть чимстих активiа розрахована на основi i бухгалтерськиз записiв згiдно з українським законодавством та шляхом трансформацiї з внесенням корегувань проведена перекласифiкацiя статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв товариства, станом на 31 грудня 2016 року бiльша вiд статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного кодексу України.