ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 09.03.2017

Річний звіт за 2016 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  17902  17523   0  0  17902   17523
  - будівлі та споруди  14927  14927  0  0  14927   14927
  - машини та обладнання  2006  1985  0  0  2006  1985
  - транспортні засоби  455  421  0  0  455  421
  - інші  9  9  0  0  9  9
2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
  - будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
  - машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
  - транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
  - інші  0  0  0  0  0  0
Усього  17902  17523  0  0  17902  17523
Опис:  Пiдприємство визнає матерiальний об"ект основним засобом, якщо вiн утримується з метою викорисьтання їх у прцесi своєї дiяльностi, надання послуг, очiкуваний срок корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2000грн.Первiсна вартiсть основних засобiв 17523тис.грн. знос 7175,0 тис.грн. Суттєвиз змiни у собiвартостi основних засобiв не вiдбувається.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
18547 18608
15740 15740
15740 15740
Опис Вартiсть чимстих активiа розрахована на основi i бухгалтерськиз записiв згiдно з українським законодавством та шляхом трансформацiї з внесенням корегувань проведена перекласифiкацiя статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв товариства, станом на 31 грудня 2016 року бiльша вiд статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного кодексу України.