ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 09.03.2017

Річний звіт за 2016 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Пiдприємство ПАТ "Завод "Строммашина" заснований у 1986 роцi як державне пiдприємство. Завод був створений на базi першого пускового комплексу. У зв'язку з вiдсутнiстю фiнансування будiвництво заводу було припинено.В 1998 роцi наказом по Фонду державного Майна України вiд 02.11.1998 р. Державне пiдприємство Хмельницький "Завод "Строммашина" перетворився у ВАТ "Завод "Строммашина" iз статутним капiталом 15740 тис. грн. Рiшенням загальних зборiв вiд 15 червня 2011 р. ВАТ "Завод "Строммашина" перетворену в Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Строммашина" i на цих же зборах було прийнято рiшення про перехiд товариства на бездокументарну форму iснування акцiй
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Структура емiтента ПАТ "Завод "Строммашина" складається з:1.Збори акцiонерiв.2.Правлiння ПАТ "Завод "Строммашина". Генеральний директор в особi керiвника пiдприємства.3.Наглядова рада.4.Ревiзiйна комiсiя.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій н/б
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) прямолiнiйний метод визначення амортизацiї основних засобiв, що вiдповiдає вимогам П(с)БО №7 - "Основнi засоби".Облiк запасiв вiдповiдає порядку їх визначення передбаченого П(с)БО №9 - "Запаси".Фiнансових iнвестицiй наданих чи отриманих АТ за звiтний перiад не має.

Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi(МСФЗ),мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку(МСБО).
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi.
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з Українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням пере класифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
Звiряння власного капiталу та прибутку або збитку
Пiдприємство вперше прийняло МСФЗ у 2012 роцi, датою переходу на МСФЗ було 1 сiчня 2011року.
Узгодження власного капiталу станом на 01 сiчня 2011 року(дата переходу на МСФЗ) представлено наступним чином.
Текст аудиторського висновку
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Пiдприємство ПАТ "Завод "Строммашина" в 2016 роцi виготовляло обладнання для цегельних заводiв потужнiстю 5-10 та 15-30 млн. шт.. умовної цегли в рiк, також запаснi частини до обладнання по виробництву цегли. Основними ринками збуту є Україна, Росiя. Обладнання реалiзується по контрактах з попередньою оплатою 100% вартостi. Джерела отримання сировини припадають 100% на Україну.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
вiдчуження основних засобiв проводилось на 54 тис (танспортнi засоби мораль устарiли)
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Наявнiсть власних основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить17523,00 тис. грн.. Орендованi основнi засоби вiдсутнi. Обладнання використовується на 70%. Надходження iнвестицiй не планується.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента є пiдвищення цiн на матерiали i комплектуючi, енергоносiї, що приводить до зростання цiн на вироблену продукцiю. Великi податки.Велике наввантаження на заробiтну плату.Вiдсутнiсть портфеля замовлень, немає ринку збуту виготовленої продукцїї.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства ПАТ "Завод "Строммашина " за 2016 рiк штрафiв не має.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансова дiяльнiсть пiдприємства в 2016 роцi здiйснюється за рахунок коштiв, якi надходили вiд реалiзацiї продукцiї i нелiквiдiв. Фiнансовий стан пiдприємства достатньо лiквiдний, має фiнансову стiйкiсть i вiдносну незалежнiсть.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Невиконаних договорiв, контрактiв на пiдприємствi не кiнець звiтного перiоду не має.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Планом на 2017 рiк передбачено збiльшення обсягiв реалiзацiї продукцiї порiвняно з 2016 роком за рахунок розширення номенклатури виробляємої продукцiї, збiльшення обсягiв виробництва, вихiд на новi ринки збуту.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок В 2016-2017 р. р. пiдприємство буде пiдтримуватись ранiш обраної полiтики розвитку виробництва для будiндустрiї, при цьому буде придiлятись увага розвитку галузi машинобудування для переробки льону.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається В 2016 роцi судових справ не проводилось.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Спостерiгається збiльшення обсягiв реалiзацiї продукцiї та зменшення збиткiв Товариства порiвняно з минулим роком