ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 17.03.2016

Річний звіт за 2015 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства "ПАТ «Завод «Строммашина»за 2015 р.
Примiтка 1.
Мета: Метою (цiлями дiяльностi) Товариства є: максимiзацiя добробуту акцiонерiв за рахунок зростання ринкової вартостi акцiй, а також отримання акцiонерами дивiдендiв. Задоволення суспiльних потреб народного господарства Українi i громадян в продукцiї Товариства з високими споживчими якостями при мiнiмальних затратах, одержання прибутку i забезпечення на цей основi зростання добробуту акцiонерiв Товариства

Примiтка 2. Фiнансова звiтнiсть Товариство приймає МСФЗ в якостi основи для пiдготовки своєї фiнансової звiтностi .
Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Завод Строммашина" включає: Баланс (Звiт по фiнансовiй стан) (форма № 1); Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (форма № 2); Звiт про рух грошових коштiв (форма № 3); Звiт про власний капiтал (форма № 4); Примiтки до фiнансовiй звiтностi,. Примiтка 3. Концептуальна основа, iстотнi бухгалтерськi оцiнки й судження при складаннi звiтностi Концептуальною основою фiнансової звiтностi за перiод 12 мiсяцiв, що закiнчився 30.12.2015 р., є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. (а) Пiдтвердження вiдповiдностi Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Завод»Строммашина» пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi — "МСФЗ") у редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi — "Рада з МСФЗ"), що були чинними станом на 30 червня 2015 року та опублiкованi на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. (б) Основа оцiнки Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю, з урахуванням вимог МСФЗ. (в) Функцiональна валюта i валюта подання звiтностi Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою i валютою, в якiй представлена дана фiнансова звiтнiсть. Вся фiнансова iнформацiя, представлена в гривнях, була закруглена до тисяч. (г) Використання оцiнок i суджень Керiвництво пiдприємства розробило ряд оцiнок i припущень, якi стосуються вiдображення у звiтностi активiв i зобов'язань, для пiдготовки даної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Далi представлена iнформацiя про значних сферах невизначеностi оцiнок i ключових судженнях при застосуваннi принципiв облiкової полiтики: • Знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi та передплат постачальникам. Керiвництво пiдприємства оцiнює знецiнення, визначаючи ймовiрнiсть погашення торгової та iншої дебiторської заборгованостi та вiдшкодування передплат постачальникам на основi аналiзу фiнансового стану та iсторiї погашення заборгованостi конкретним клiєнтом. Якщо б фактичнi суми погашеної заборгованостi виявилися менше, нiж за оцiнкою керiвництва, Пiдприємство повинно було б вiдобразити в облiку додатковi витрати у зв'язку зi знецiненням. • Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв. Керiвництво пiдприємства оцiнює необхiднiсть уцiнки запасiв до чистої вартостi реалiзацiї з урахуванням цiн, за якими запаси можуть бути реалiзованi пiсля кiнця перiоду, i цiлi, з якої утримуються запаси. Якби вартiсть запасiв не була повнiстю вiдшкодовуваною, Пiдприємство повинно було б вiдобразити в облiку витрати з метою коректування вартостi запасiв до чистої вартостi реалiзацiї. • Визнання вiдстроченого податку на прибуток здiйснюється раз на рiк, на дату рiчної фiнансової ї
звiтностi, у промiжнiй фiнансовiй звiтностi вiдображається в сумi, що визначена станом на 31. Грудня попереднього року. • Безперервнiсть дiяльностi Керiвництво Товариства пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу подальшого безперервного функцiонування

Примiтка 3. Суттєвi положення облiкової полiтики пiдприємства Облiкова полiтика акцiонерного товариства розкриває конкретнi принципи, основи, угоди, правила та практику, якi Товариство застосовує для пiдготовки, складання та представлення фiнансової звiтностi. Чинна облiкова полiтика розроблена на основi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). З метою складання фiнансової звiтностi за 12 мiсяцiв 2015 р. пiдприємством були встановленi наступнi принципи облiкової полiтики: а) фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку (облiковуються за справедливою вартiстю, без перевiрки на зменшення корисностi, змiна справедливої вартостi вiдображається у фiнансовому результатi); б) дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги, та iнша монетарна дебiторська заборгованiсть (облiковується за амортизованою вартiстю, перевiряється на зменшення корисностi); г) фiнансовi активи доступнi для продажу (облiковуються за справедливою вартiстю, перевiряються на зменшення корисностi, змiна справедливої вартостi вiдображається у капiталi (через iнший сукупний дохiд), якщо неможливо достовiрно визначити справедливу вартiсть iнструментiв власного капiталу – облiковуються за собiвартiстю, збитки вiд знецiнення не вiдновлюються). Товариство класифiкує непохiднi фiнансовi зобов’язання за наступними категорiями: а) фiнансовi зобов’язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку чи збитку (облiковуються за справедливою вартiстю), змiна справедливої вартостi вiдображається у фiнансовому результатi); б) iншi фiнансовi зобов’язання (облiковуються за амортизованою вартiстю iз застосуванням ефективної вiдсоткової ставки). Основнi засоби Об’єкти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за моделлю собiвартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Модель облiку за переоцiненою вартiстю не застосовується. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом.
Нематерiальнi активи Об’єкти нематерiальних активiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за моделлю собiвартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Модель облiку за переоцiненою вартiстю не застосовується. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Строки корисного використання нематерiальних активiв встановлюється iндивiдуально за кожним нематерiальним активом комiсiєю вiд 1 до 10 рокiв. Запаси Запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю, визначеною за фактичною собiвартiстю. Вибуття запасiв оцiнюється за iдентифiкованою собiвартiстю вiдповiдної одиницi запасiв. Запаси iз ознаками знецiнення визнаються дiючою iнвентарiзацiйною комiсiєю за найменшою з оцiнок: за балансовою вартiстю або за чистою вартiстю реалiзацi. Зменшення корисностi активiв Фiнансовi активи переглядаються на зменшення корисностi у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" iз розрахунком очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв. Нефiнансовi активи, iншi нiж розрахунки, запаси та вiдкладенi податковi активи, аналiзується на кожну звiтну дату для виявлення ознак їхнього можливого знецiнення; при наявностi таких ознак розраховується сума очiкуваного вiдшкодування (найбiльша з двох величин: вартостi при використаннi, що є очiкуваними дисконтованими грошовими потоками, та справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж).
. Доходи та витрати Доходи визнаються у тому перiодi, коли вони були нарахованi (за методом нарахування), витрати – також за методом нарахування, на пiдставi вiдповiдностi цим доходам. Доходи визнаються
згiдно з вимогами МСФЗ (IAS) 18 "Дохiд". Зокрема, доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв) визнаються у разi задоволення всiх наведених далi умов: - покупцевi переданi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю; - у пiдприємства не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу, анi ефективний контроль за проданою продукцiєю (товарами); - суму доходу можна достовiрно оцiнити; - ймовiрно надходження економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю; та - витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. Якщо в Товариства залишаються суттєвi ризики щодо володiння, дохiд не визнається. Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, що тривають декiлька звiтних перiодiв, визнається, виходячи зi ступеня завершеностi робiт шляхом огляду виконаної роботи на дату складання фiнансової звiтностi, якщо може бути достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї за наявностi всiх наведених нижче умов: - можливостi достовiрної оцiнки доходу; - iмовiрностi надходження економiчних вигiд вiд надання послуг; - можливостi достовiрної оцiнки ступеня завершеностi робiт на дату балансу; - можливостi достовiрної оцiнки витрат, здiйснених для надання послуг та необхiдних для їх завершення. Ступiнь завершеностi робiт за будiвельним контрактом визначається за методом огляду виконаних робiт або завершення фiзичної частини робiт, у кожному випадку окремо. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню. Склад доходiв прийнятий аналогiчним складу вiдповiдних доходiв за П(С)БО 15 "Дохiд", оскiльки МСФЗ не надає вказiвок стосовно складу доходiв. До виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) включаються: - прямi матерiальнi витрати; - прямi витрати на оплату працi; - iншi прямi витрати; - загальновиробничi (змiннi та постiйнi розподiленi) витрати. Змiннi загальновиробничi витрати розподiляються виходячи з фактичної потужностi виробничого устаткування за звiтний перiод. Постiйнi загальновиробничi витрати розподiляються виходячи з нормальної потужностi виробничого устаткування. Потужнiсть виробничого устаткування визначається (та на її базi робиться пропорцiйний розподiл), виходячи з витрат на оплату працi основного виробничого персоналу, тому що така оплата працi, в цiлому, залежить / вiдповiдає завантаженню виробничих потужностей. Нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати включаються до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) у перiодi їх виникнення. Загальна сума розподiлених та нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину. Операцiї та залишки, вираженi в iноземнiй валютi Показники, що включенi у фiнансову звiтнiсть оцiнюються з використанням валюти основного економiчного середовища ("функцiональна валюта"). Функцiональною валютою є нацiональна валюта України - гривня. Фiнансова звiтнiсть подана в гривнях, валютi подання. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються в гривню за офiцiйним курсом на кiнець звiтного перiоду (звiтний перiод – квартал), крiм рахункiв в банку, якi перераховуються в гривню щомiсячно на останнiй робочий день.. Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються за обмiнним курсом на дату здiйснення операцiї. Прибутки або збитки, що виникли в результатi розрахункiв за такими операцiями, а також на звiтну дату, в результатi перерахунку грошових активiв i зобов'язань, виражених в iноземнiй валютi, вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв як курсовi рiзницi. Курс обмiну iноземних валют до гривнi дорiвнює офiцiйному курсу, що встановлюється Нацiональним банком України на вiдповiдну дату.

Звiт про рух грошових коштiв складається прямим методом, iз класифiкацiєю на операцiйну, iнвестицiйну та фiнансову дiяльнiсть. Обрана класифiкацiя деяких операцiй, по яких МСФЗ (IAS) 7 "Звiт про рух грошових коштiв" передбачається вибiр: а) проценти отриманi по банкiвських рахунках, що облiковуються як грошовi кошти, класифiкуються як операцiйна дiяльнiсть, проценти отриманi по iнших депозитах, а також по iнших фiнансових активах класифiкуються як фiнансова дiяльнiсть;
. Примiтка 4. Припинення дiяльностi Протягом 12 мiсяцiв 2015 р. характер бiзнесу товариства не змiнився, чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) збiльшився на 1507 тис. грн. у порiвняннi з 2014 роком. Припинення дiяльностi нi в звiтному, нi в попередньому роках не мало мiсця.
Примiтка 5. Управлiння ризиками: фiнансовi iнструменти Товариство несе деякi фiнансовi ризики, що притаманнi фiнансовим iнструментам. Фiнансовi ризики включають в себе: ринковий ризик, кредитний ризик, ризик лiквiдностi та iншi ризики . У даних примiтках представлена iнформацiя про кожного з зазначених вище ризикiв, цiлi, полiтика i процедури, якi Пiдприємство використовує для управлiння ризиками та їх оцiнки, а також iнформацiя про управлiння капiталом. Загальну вiдповiдальнiсть за створення структури управлiння ризиками та здiйснення нагляду над нею несе керiвництво Пiдприємства. Полiтика Пiдприємства вiдносно управлiння ризиками розроблена з метою виявлення та аналiзу ризикiв, якi виникають у Пiдприємства, встановлення належних лiмiтiв ризикiв i засобiв контролю, а також монiторингу ризикiв i дотримання встановлених лiмiтiв. Полiтика i системи управлiння ризиками регулярно переглядаються для облiку змiн ринкової кон'юнктури i дiяльностi Пiдприємства. Кредитний ризик Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Пiдприємства внаслiдок невиконання клiєнтом або контрагентом за договором про фiнансовий iнструмент свого зобов’язання перед Пiдприємством. Цей ризик виникає, головним чином, у зв’язку з дебiторською заборгованiстю клiєнтiв перед Пiдприємством. Рiвень кредитного ризику для Пiдприємства визначається, головним чином, iндивiдуальними ико рисристиками кожного клiєнта. При цьому керiвництво пiдприємства також враховує демографiчнi ико рис тики клiєнтської бази Пiдприємства, включаючи ризик дефолту в галузi або в країнi, в якiй здiйснює дiяльнiсть той або iнший клiєнт, оскiльки цi фактори можуть впливати на рiвень кредитного ризику, особливо в iснуючих економiчних умовах. Рiвень кредитного ризику затверджується i контролюється на регулярнiй основi iндивiдуально вiдносно всiх значних клiєнтiв. Пiдприємство не вимагає застави для забезпечення торгової та iншої дебiторської заборгованостi. Пiдприємство створює резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення, що представляє собою його оцiнку збиткiв, понесених у зв’язку з торговою та iншої дебiторською заборгованiстю. Основним компонентом цього резерву є компонент iндивiдуального збитку, який вiдноситься до iндивiдуально значної заборгованостi. Ризик лiквiдностi Ризик лiквiдностi полягає в тому, що Пiдприємству буде складно виконати свої фiнансовi зобов’язання, розрахунки за якими здiйснюються шляхом перерахування грошових коштiв або передачi iншого фiнансового активу. Пiдхiд Пiдприємства до управлiння лiквiднiстю передбачає забезпечення, наскiльки це можливо, постiйної наявностi лiквiдностi, достатньою для виконання зобов’язань Пiдприємства у мiру настання термiну їх погашення як у звичайних умовах, так i в надзвичайних ситуацiях, не несучи при цьому неприйнятних збиткiв i без ризику нанесення шкоди репутацiї Пiдприємства. Пiдприємство прагне забезпечити постiйну наявнiсть достатньої кiлькостi коштiв для здiйснення планових операцiйних витрат, включаючи витрати на обслуговування фiнансових зобов’язань. Ринковий ризик Ринковий ризик полягає в тому, що змiни ринкових курсiв, таких як валютнi курси, процентнi ставки та курси
цiнних паперiв, будуть впливати на доходи або на вартiсть фiнансових iнструментiв Пiдприємства. Метою управлiння ринковими ризиками є управлiння i контроль рiвня ринкового ризику в прийнятних межах параметрiв при оптимiзацiї прибутковостi на ризик. м Полiтика Пiдприємства передбачає пiдтримання стабiльного рiвня капiталу для забезпечення довiри з боку iнвесторiв, кредиторiв та учасникiв ринку, а також для забезпечення стiйкого розвитку господарської дiяльностi в майбутньому. Справедлива вартiсть Оцiнена справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань була визначена з ико ристанням наявної ринкової iнформацiї та вiдповiдних методологiй оцiнки вартостi. Однак для оцiнки справедливої вартостi необхiдно застосовувати власнi судження при iнтерпретацiї ринкових даних. Отже, оцiнки справедливої вартостi не обов’язково вказують суми, якi могли б бути отриманi на ринку в даний час. Використання рiзних припущень щодо ринку i/або методологiй оцiнки може чинити iстотний вплив на оцiнену справедливу вартiсть. Примiтка 7. Змiни в облiковiй полiтицi Протягом звiтного перiоду облiкова полiтика товариства не змiнювалася.
Примiтка 6. Непередбаченi обставини В Українi вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливали i можуть продовжувати впливати на дiяльнiсть пiдприємств, що працюють в даних умовах. Внаслiдок цього здiйснення операцiй в Українi пов’язане з ризиками, нехарактерними для iнших ринкiв. Крiм того, падiння обсягiв операцiй на ринках капiталу i кредитних ресурсiв, а також його вплив на економiку України пiдвищило рiвень невизначеностi в економiцi України. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва пiдприємства щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiї i фiнансове становище Пiдприємства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва пiдприємства. Примiтка 9. Пов’язанi сторони За 12 мiсяцiв 2015 року пiдприємство операцiї з пов'язаними сторонами не здiйснювало. Примiтка 10. Подiї пiсля звiтної дати Згiдно з вимогами МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" керiвництво ПАТ "Завод»Строммашина" повiдомляє, що суттєвих подiй у товариствi пiсля затвердження фiнансових звiтiв за 12 мiсяцiв 2015 року не вiдбувалося

Примiтка 7. Ступень повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної стабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi товариства. Ступень повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю товариства. Ступень повернення дебiторської заборгованостi товариством визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi є на дату балансу. Примiтка 12. Знецiнення нацiональної валюти Нацiональна валюта – українська гривня (грн.) – знецiнилася у порiвняннi з основними свiтовими валютами. Офiцiйнi обмiннi курси, якi встановлюються Нацiональним банком України, для грн./долар США та грн./Євро наведенi вище.

Генеральний директор ПАТ "Завод «Строммашина " В.А.Кiрнос
Головний бухгалтер ПАТ "Завод «Строммашина " Щ.Я.Гуменюк