ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 17.03.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2015
Кворум зборів** 90
Опис Порядок денний:
1. Обрання Лiчильної комiсiї та визначення термiну дiї її повноважень.
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборiв.
3. Затвердження регламенту загальних зборiв АТ.
4. Затвердження звiту Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2014 роцi та затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк.
5. Затвердження звiту Наглядової Ради про роботу за 2014 рiк.
6. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.
7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк.
8. Затвердження нормативiв розподiлу прибутку ( визначення порядку покриття збиткiв) за
пiдсумками роботи за 2014 рiк та встановлення порядку виплати дивiдендiв на 2015 рiк.
9. Припинення повноважень членiв Наглядової Ради.
10. Обрання членiв наглядової Ради.
11. Припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї.
12. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї.
13. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством протягом року.
14. Списання та/або реалiзацiю нелiквiдного обладнання, транспортних засобiв та iнших
товаро-матерiальних цiнностей, якi не використовуються у виробництвi та господарськiй дiяльностi Товариства.
15. Надання згоди на здiйснення Товариством викупу з державної власностi земельної дiлянки.___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.