ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 17.03.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кiрнос Василь Артемович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НА, 331650, 14.04.1997, Хмельницьким УМВС
4) рік народження** 1945
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Завод Строммашина"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2014,
9) опис Органiзовує виробництро на пiдприємствi є першим заступником генерального директора. Пiдписує договора на реалiзацiю продукцiї пипущеної на заводi.


1) посада головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гуменюк Ольга Якiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НА, 496805, 03.04.2013, виданий Хмельницьким РВ УМВС 26.06.1998 року
4) рік народження** 1951
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Обласна податкова адмiнiстрацiя - начальник вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2014,
9) опис Органiзовує ведення бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi на пiдприємствi.


1) посада голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Абрамович Лариса Олексiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НI, 044898, Чебаркуля Вiддiл внутрiшнiх справ
4) рік народження** 1967
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ Менежмент Iновацiя Розвиток" - директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2014,
9) опис Згiдно положення Про ревiзiйну комiсiї голова ревiзiйної комiмсї контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння ВАТ, дотримання ним вимог Статуту АТ та внутрiшнiх нормативних актiв. Голова ревiзiйної комiсiї працює на добровiльих засадах. Таж роботи на керiвних посадах 18 рокiв. Судимостi немає.


1) посада Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Половiнська Вiкторiї Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НС , 639314, Жовтневим РОВД Марiупольського МУ УМСВ
4) рік народження** 1982
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Менежмент Iновацiя Розвиток" головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2014,
9) опис Працює без оплати. Здiйснює контроль та перевiрку фiнансово- господарської дiяльностi пiдприємства.Превiряє вокористання коштiв резервного фонду. Проводить аналiз фiнансового стану та платоспроможнiсть АТ. Судимостi немає Стаж роботи на керiвнiй посадi 2роки.


1) посада Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Оранська Ольга Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВС , 281990, Жовтневим РВД Марiупольського МУ УМВС
4) рік народження** 1990
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Менежмент Iновацiя Розвиток" провiдний економiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2014,
9) опис Працює на добровiльних засадах без оплати. Здiйснює конироль за фiнансово-господарською дiяльнiстью правлiння шляхом ровендення чергових та позачергових перевiрок (ревiзiй) . Судимостi немає. Стаж роботи на керiвнiй посадi 6 рокiв


1) посада Голова наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТзОВ Компанiя з управлiння активами "ЕФЕКТИВНI IНВЕСТИЦIЇ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 34717659, д/н
4) рік народження** д/н
5) освіта** д/н
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2014,
9) опис ТЗОВ "Компанiя з управляння активами "Ефективнi Iнвестицiї " Пайового венчурного iнаестицiйного фонду "Ефективний плюс" недиверсифiкованого виду закритого типу (01004,м. Київ,вул. Чевоноармiйська,буд.5 є юридичною особою


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова спостережної РадиТзОВ Компанiя з Управлiння активами "Ефективнi Iнвестицiї"д/н, 31717659, д/н570624679057062467000
Усього 0 0 0 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.