ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 17.03.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 18142 17902 0 0 18142 17902
будівлі та споруди 14927 14927 0 0 14927 14927
машини та обладнання 2010 2006 0 0 2010 2006
транспортні засоби 690 455 0 0 690 455
земельні ділянки 347 347 0 0 347 347
інші 9 9 0 0 9 9
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 18142 17902 0 0 18142 17902
Опис Пiдприємство визнає матерiальний об"ект основним засобом, якщо вiн утримується з метою викорисьтання їх у прцесi своєї дiяльностi, надання послуг, очiкуваний срок корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2000грн.Первiсна вартiсть основних засобiв 17902 тис.грн. знос 6961,0 тис.грн. Суттєвиз змiни у собiвартостi основних засобiв не вiдбувається.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 18547 19586
Статутний капітал (тис.грн.) 15740 15740
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 15740 15740
Опис Вартiсть чимстих активiа розрахована на основi i бухгалтерськиз записiв згiдно з укїнським законодавством та шляхом трансформацiї з внесенням корегувань проведена перекласифiкацiя статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв товариства, станом на 31 грудня 2015 року бiльша вiд статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного кодексу України.