ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 10.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 15.04.2014
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Строммашина" за ЄДРПОУ 05394966

Звіт про власний капітал
за 2014 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 15740 0 4196 26 -2673 0 0 17289
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 15740 0 4196 26 -2673 17289 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -509 0 0 -509
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -509 0 0 -509
Залишок на кінець року 4300 15740 0 4196 26 -3182 0 0 16780

Примітки: В 2014 роцi змiн в власному капiталi не вiдбулося. Збитки складають 509 тис. грн.

Примiтки до рiчної звiтностi за 2014 рiк.

ПРИМIТКИ Т ДО РIЧНОЇ ЗВIТНОСТI
СТАНОМ НА 31.12.2014 РОКУ.

ПАТ"Завод"Строммашина " вперше вирiшило представити звiтнiсть у повнiй вiдповiдностi до МСФЗ за 2014 рiк.
,
Трансформацiя звiтностi на дату переходу здiйснюється з урахуванням вимог МСФЗ 1 за тiєю ж методикою що i трансформацiя на звiтну дату, з використанням трансформацiйної таблицi. Особлива увага придiляється вiдповiдностi активiв та зобов’язань критерiям визнання та оцiнки за МСФЗ.
Трансформацiя фiнансової звiтностi проводиться на базi фiнансової звiтностi складеної за П(с)БО, даних оборотного балансу за рiк, даних аналiтичного облiку, отриманих iз бухгалтерських реєстрiв та необхiдної аналiтичної iнформацiї, отриманої вiд структурних пiдроздiлiв пiдприємства.
Для трансформацiї балансу та звiту про фiнансовi результати використовується трансформацiйна таблиця на основi балансових рахункiв з подальшим групуванням статей звiтностi за МСФЗ.
Трансформацiйнi коригування здiйснюються у зв’язку з:
- розбiжностями мiж П(с)ПО та МФСЗ у пiдходах щодо визнання та оцiнки окремих статей Балансу та Звiту про фiнансовi результати (включаючи виправлення помилок та вiдхилень вiд вимог П(с)БО);
- декласифiкацiєю статей звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ1.
Алгоритм здiйснення трансформацiї статей звiтностi:
- вiдображення початкових даних , вiдображення корегувань ,щодо попереднiх перiодiв;
- аналiзи щодо вiдповiдностi визнання активiв,зобов’язань,доходiв та витрат вимога МСФЗ;
- аналiз щодо вiдповiдностi оцiнки активiв та зобов’язань вимогам МСФЗ;
- аналiз щодо вiдповiдної класифiкацiї балансових рахункiв у статтi фiнансової звiтностi;
- перевiрка виконаних коригуючи проводок;
- складання фiнансової звiтностi за визначеними формами вiдповiдно до МСФЗ


При пiдготовцi фiнансової звiтностi Пiдприємство робить оцiнки та припущення ,якi мають вплив на визначення сумi активiв та зобов’язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду,розкриття умов активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.

МСФЗ 16 «Основнi засоби»:
а) база оцiнки , що застосована для визначення валової балансової вартостi.
Первiсна оцiнка - собiвартiсть. Оцiнка пiсля первiсного визнання нижча з двох : балансова вартiсть чи сума очiкуваного вiдшкодування. Балансовою вартiстю є собiвартiсть (справедлива вартiсть на дату переоцiнки) за вирахуванням накопиченої ( або накопиченої пiсля останньої переоцiнки) амортизацiї та накопичених збиткiв (або подальших збиткiв ) вiд зменшення корисностi.
Метод нарахування амортизацiї –прямолiнiйний.
Амортизацiя та вибуття основних засобiв у звiтному перiодi вiдображалися виходячи з обраного методу амортизацiї та скоригованої балансової вартостi основних засобiв.
За наявностi на балансi пiдприємства основних фондiв якi не увiйшли до статутного фонду i є державною власнiстю то їх вибуття в 2013 роцi списано за рахунок iншого додаткового капiталу. Всього вибуло майна за рiшенням Фонду Державного майна на суму 269,7 тис. грн..

Протягом звiтного року було списання основних засобiв , вiд яких не очiкується жодних майбутнiх економiчних вигод 48,4 тис. грн.
На балансi є основнi засоби якi тимчасово не використовуються , також основнi засоби якi вибули з активного використання i квалiфiкованi як утриманi для продажу .
Послiдовнiсть подання статей балансу - зменшення лiквiдностi активiв та зростання термiнiв погашення зобов'язань.Керівник

 

(підпис)

Кiрнос Василь Артемович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Гуменюк Ольга Якiвна