ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 10.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Строммашина"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АВ 843866
3. Дата проведення державної реєстрації 04.11.1998
4. Територія (область)* Хмельницька область
5. Статутний капітал (грн) 15740
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 39
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.49 - Виробництво верстатiв

25.11 - Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин

46.19 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори, наглядова Рада, правлiння,Ревiзiйна комiсiя.
Загальнi збори можуть втрiшувати будь якi питання дiяльностi товариства.
Наглядова Рада - Затвердження внутрiшнiх положень товариства, пiдготовка та затвердження загальних зборiв. котроль за роботою правлiння.
Ревiзiна комiсiя- перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства.
Керiвництво поточною дiяльнiстью Товариства здiйснює одноособовий Виконавчий орган Товариства -Генеральний директор товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Державно-Iмпортний банк Укрвїни
2) МФО банку 315609
3) Поточний рахунок 2600201706152
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Державно-Iмпортний банк Укрвїни
5) МФО банку 315609
6) Поточний рахунок 2600201706152