ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 10.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ПП аудиторська фiрма "Система-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21337005
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Хмельницький вул. Гагарiна ,5оф.339
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 287, 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства “Завод “Строммашина”, за перiод з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року Адресат - Керiвництву, Наглядовiй Радi публiчного акцiонерного товариства “Завод “Строммашина”, Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Вступний параграф Основнi вiдомостi про емiтента: - повне найменування емiтента – публiчне акцiонерне товариство “Завод “Строммашина”; - скорочене найменування – ПАТ “Завод “Строммашина”; - дата державної реєстрацiї - 04.11.1998 року, Хмельницький мiськвиконком; - код за ЄДРПОУ – 05394966; - мiсцезнаходження: 29019 м. Хмельницький, Проспект Миру, 42 Опис аудиторської перевiрки Аудиторська перевiрка ПАТ “Завод “Строммашина”(надалi- Товариство) проведена у вiдповiдностi до вимог: Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29 вересня 2011 року № 1360 i зареєстрованi у Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 року № 1358/20096; Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 N 2826 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 iз змiнами, внесеними згiдно з Рiшеннями Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1250 вiд 23.09.2014 та № 1713 вiд 16.12.2014. Аудиторський висновок складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". Ми провели аудит фiнансових звiтiв Товариства, якi включають баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та примiтки до рiчної фiнансової звiтностi. Об'єктом аудиту є рiчна фiнансова звiтнiсть акцiонерного товариства, яка пiдлягає офiцiйному оприлюдненню та рiчнi звiтнi данi, що подаються до НКЦПФР. Пiд час перевiрки ми керувалися наступними законодавчими актами: - Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.93р. у редакцiї №140-V вiд 14.09.06р. зi змiнами й доповненнями; - Закон України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi"; - Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок"; - Закон України "Про акцiонернi товариства"; - Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг; - Положення (стандарти) бухгалтерського облiку; - Закон України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-X1V вiд 16.07.99 р. зi змiнами та доповненнями; - Положення "Про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку" №88 вiд 24.05.95 р. зi змiнами та доповненнями; - "Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" №291 вiд 30.11.99р. зi змiнами та доповненнями; - Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Для здiйснення аудиторської перевiрки були використанi наступнi документи: - статутнi документи; - господарськi угоди та контракти;
л- бухгалтерськi регiстри аналiтичного та синтетичного облiку; - оборотно - сальдовi баланси; - фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк: - звiт про фiнансовий стан на кiнець звiтного перiоду (баланс); - звiт про сукупний доход.; - звiт про змiни у власному капiталi за звiтний перiод; - звiт про рух грошових коштiв за звiтний перiод; - примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик, та iншi пояснювальнi примiтки. Застосовуючи метод вибiркової перевiрки та тестування перевiрено показники фiнансової звiтностi, виявленi принципи оцiнки статей балансу товариства, проаналiзована облiкова полiтика Товариства. Бухгалтерський облiк товариство здiйснює вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 вiд 16.07.1999р. з урахуванням змiн та доповнень, iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Ця фiнансова звiтнiсть була складена на основi принципу iсторичної вартостi. Поставленi цiлi до аудиторської перевiрки: висловити професiйну думку незалежного аудитора щодо достовiрностi фiнансових звiтiв публiчного акцiонерного товариства “Завод “Строммашина” за 2014 рiк. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть - Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування; - Застосування обґрунтованих облiкових оцiнок та розрахункiв; - Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всiх iстотних вiдхилень вiд МСФЗ у примiтках до фiнансової звiтностi товариства; - Пiдготовку фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ, виходячи з припущення, що товариство буде продовжувати свою дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке припущення не буде правомiрним; - Облiк та розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх вiдносин та операцiй мiж пов'язаними сторонами; - Облiк та розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi вимагають коректування чи розкриття; - Розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому; - Достовiрне розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всiх наданих кредитах або гарантiї вiд iменi керiвництва. Керiвництво товариства також несе вiдповiдальнiсть за: - Розробку, впровадження та забезпечення функцiонування ефективної системи внутрiшнього контролю в товариствi; - Ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства та стандартiв бухгалтерського облiку вiдповiдної чинного законодавства України; - Вжиття заходiв у рамках своєї компетенцiї для захисту активiв товариства; - Виявлення i запобiгання фактiв шахрайства та iнших зловживань. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Аудитор вважає, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отримано достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки. Формулювання думки аудитора розглядає МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту що до фiнансової звiтностi". На думку аудитора: 1. Достовiрно i об'єктивно у всiх iстотних аспектах вiдображає майнове i фiнансове положення Товариства, що перевiряється, на 31.12.2014 р., а також його фiнансовi результати за перiод з 01.01.2014р. по 31.12.2014 р.; 2. У всiх iстотних аспектах складено на пiдставi даних бухгалтерського облiку; 3. Вiдповiдає вимогам чинного законодавства, що регулює принципи бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi в Українi, а також Статуту Товариства. У зв'язку з тим, що договiр на аудит складено пiсля 31.12.2014р., тому аудитори не мали змоги бути присутнiми при проведеннi iнвентаризацiї майна, запасiв та дебiторiв на кiнець року. Аудиторам надавалися до перевiрки акти звiрок з дебiторами та кредиторами, також аудитори виконали альтернативнi процедури для пiдтвердження залишкiв на рахунках дебiторської та кредиторської заборгованостi. В зв'язку з вищевказаним аудитором може бути висловлена умовно - позитивна думка. Висновок На думку аудитора, за винятком можливого впливу питань, зазначених у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть публiчного акцiонерного товариства “Завод “Строммашина”, станом на 31.12.2014 року та за перiод, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи загального призначення – Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Не змiнюючи думки стосовно фiнансової звiтностi, звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на економiчну ситуацiю в Українi, яка впливала та може впливати на дiяльнiсть Товариства. В ходi перевiрки аудитори отримали свiдчення щодо вiдсутностi загрози безперервностi дiяльностi Товариства.На думку аудитора, за винятком впливу про якi вiдображено в параграфi «Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», в цiлому повний пакет фiнансової звiтностi вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан товариства, станом на 31 грудня 2014 року, згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в України, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв. Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360 i зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 року № 1358/20096. 1. Вартiсть чистих активiв Товариства. Аудитором проведено розрахунок вартостi чистих активiв у вiдповiдностi iз Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв згiдно рiшення ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 року № 485, Розрахункова вартiсть чистих активiв (16780 тис. грн.) є бiльшою статутного капiталу (15740 тис. грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. 2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю Аудитор ознайомився з iншою iнформацiєю, оскiльки iснує можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якi є не всеохоплюючими мiж перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, яка розкривається та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю, склад якої передбачено «Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв» вiд 03.12.2013р. №2826. До дати формування звiту аудитора така iнша iнформацiя в повному обсязi Товариством не сформована та, вiдповiдно, аудитором не перевiрялась. Вiдповiдно ми не висловлюємо думку щодо такої iнформацiї. Органи управлiння акцiонерним товариством та контролю: Вiдповiдно до Статуту товариства (нова редакцiя), затвердженого загальними зборами акцiонерiв ПАТ “Завод “Строммашина” (протокол №14 вiд 22.06.2012 року) управлiння та контроль за дiяльнiстю товариства,
здiйснюють: Загальнi Збори Акцiонерiв; Наглядова Рада; Ревiзiйна комiсiя товариства; Виконавчий орган товариства (одноосiбний) - Генеральний директор. Органiзацiйна структура акцiонерного товариства. Основною дiяльнiстю ПАТ “Завод “Строммашина” є: виробництво iнших верстатiв, виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй, дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту. ПАТ “Завод “Строммашина” не входить до складу асоцiацiй, консорцiумiв, концернiв та iншiх об”єднань за галузевими, територiальними та iншими принципами. Узагальненi фiнансовi результати Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на звiт про фiнансовi результати(звiт про сукупний дохiд), у якому зазначається, що акцiонерне товариством одержало чистий збиток в сумi 509 тис. грн. протягом року, що закiнчився 31 грудня 2014 року. Нерозподiлений прибуток складає 3182 тис. грн., за результатами фiнансової звiтностi, який перебуває пiд контролем суб’єкта господарювання. Данi про зайнятiсть та оплату працi. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв становить 39 осiб. Фонд оплати працi становить 1197 тис. грн. Особлива iнформацiя. Згiдно наявних в товариствi документiв та наданих пояснень посадових осiб товариства, особлива iнформацiя, не виникала. 3.Виконання значних правочинiв. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) у звiтному роцi не виявлено. 4.Стан корпоративного управлiння. Пiд час планування i виконання аудиторських процедур, проведено оцiнку стану корпоративного управлiння для висловлення думки щодо його впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства, а не з метою висловлення думки щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння вимогам чинного законодавства України. Вiдокремленого пiдроздiлу внутрiшнього аудиту в Товариствi не створювалось. За пiдсумками року та необхiдностi пiдтвердження фiнансової звiтностi проводиться зовнiшнiй аудит. Акцiонерне товариство забезпечує акцiонерам можливiсть користуватися правами, передбаченими законодавством України, та ефективний захист у разi порушення цих прав. Право акцiонерiв на участь в управлiннi Товариством реалiзується через їхню участь у Загальних зборах акцiонерiв - вищого органу управлiння Товариства. 5.Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства, через розробку i застосування прийнятих дiй у вiдповiдь. Конкретнi дiї у вiдповiдь на оцiнку аудитором ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є проведена нами iдентифiкацiя умов, а також оцiнки класiв операцiй, залишкiв на рахунках, розкриття iнформацiї та тверджень, на якi вони можуть впливати, а саме: виконанi процедури по дебiторськiй та кредиторський заборгованостi (акти звiрянь), пiдготовлених управлiнським персоналом; проведенi пiдрахунки залишкiв на кiнець звiтного перiоду для мiнiмiзацiї ризику незалежного манiпулювання протягом перiоду мiж здiйсненням пiдрахункiв i кiнцем звiтного перiоду; проведена вибiркова перевiрка первинних бухгалтерських документiв та iншої iнформацiї. На думку аудитора твердження управлiнського персоналу про те, що фiнансовi звiти не мiстять викривлень внаслiдок шахрайства – наведено достовiрно. Ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора,що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi"), не встановлено. Фiнансовий стан товариства на 31.12.2014р. характеризується наступними показниками: З метою оцiнки загального фiнансового стану Товариства на звiтну дату, розраховано вiдповiднi показники, якi викладено нижче у Довiдцi про фiнансовий стан Товариства. Довiдка про фiнансовий стан Товариства № Найменування показника Формула розрахунку показника Коди рядкiв фiнансової звiтностi Значення на Значення на Змiна Орiєнтовне граничне значення показника початок звiтного перiоду кiнець звiтного перiоду % 1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (платоспроможностi) К1 = (Грошовi кошти та їх еквiваленти + Короткостроковi фiнансовi вкладення) : Поточнi зобов'язання форма №1 рядки (1165+1160) : рядок 1695 0,1202 0,1582 0,10 0,20 д
2 Коефiцiєнт поточної(загальної) лiквiдностi(покриття) К2 = Оборотнi активи пiдприємства : Поточнi зобов'язання форма №1 рядок 1195 : рядок 1695 3,8344 2,8165 не <1,5 3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї) К3 = Власнi кошти пiдприємства : Вартiсть майна (пiдсумок активу балансу) форма №1 рядок 1495 : рядок 1300 0,8941 0,8567 0,25 - 0,50 4 Коефiцiєнт покриття зобов`язань власним капiталом К4 = (Короткостроковi зобов`язання + Довгостроковi зобов`язання) : Власний капiтал форма №1 рядки (1695+1595) : рядок 1495 0,1183 0,1672 не >1,00 5 Коефiцiєнт рентабельностi активiв К5 = Прибуток, або збиток/ (пiдсумок активу балансу на початок + на кiнець звiтного перiоду):2 Форма№2 р.2350 (або ряд.2355)/ Форма№1(ряд. 1300 (гр.3) + ряд.1300 (гр.4)):2 (- 0,026) Опис показникiв фiнансового стану та висновки: К1 - Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує, яка частка короткострокових (поточних) зобов’язань Товариства можлива бути сплачена негайно, за рахунок його власних грошових коштiв та їх еквiвалентiв (негайну готовнiсть пiдприємства погасити свої борги). Коефiцiєнт показує, наскiльки найбiльш термiновi (поточнi) зобов’язання покритi найбiльш лiквiдними активами. Значення показника на звiтну дату вiдповiдає умовам теоретично оптимального, що свiдчить про високий рiвень абсолютної лiквiдностi. К2 - Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує загальну оцiнку лiквiдностi Товариства, або iншими словами - те, наскiльки обсяг поточних кредиторських зобов’язань Товариства можливо погасити за рахунок мобiлiзованих оборотних активiв. Цей показник дозволяє встановити у скiльки разiв оборотнi активи перекривають поточнi зобов’язань. Значення показника на звiтну дату вiдповiдає умовам теоретично оптимального, що свiдчить про високий рiвень загальної лiквiдностi. К3 - Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi, або автономiї) свiдчить про питому вагу власних коштiв Товариства (його статутного капiталу, iншого капiталу, фондiв, прибутку, тощо) у загальнiй сумi активiв, авансованих в його бiзнес. Цей показник характеризує незалежнiсть Товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Значення коефiцiєнту фiнансової стiйкостi (автономiї) Товариства на звiтну дату не вiдповiдає умовам теоретично оптимального, що свiдчить про низький рiвень фiнансової стiйкостi. К4 - Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом - це показник, який загалом свiдчить про фiнансову залежнiсть Товариства вiд заємних коштiв. Цей коефiцiєнт розраховується як спiввiдношення загальної суми залучених та власних коштiв. Значення коефiцiєнту покриття зобов'язань власним капiталом на звiтну дату вiдповiдає умовам теоретично оптимального, що свiдчить про домiнування власного капiталу над залученим. К5 - Коефiцiєнт рентабельностi активiв - це показник який свiдчить про ефективнiсть використання активiв Товариства. Його основна концепцiя: вiдношення прибутку (- збитку), одержаного в результатi вкладення активiв в оборот, до середньорiчної вартостi саме цих активiв. На звiтну дату коефiцiєнт має негативне значення - 0,026 за рахунок отриманого збитку. На пiдставi значень розрахованих вище коефiцiєнтiв можливо в цiлому охарактеризувати загальний фiнансовий стан Товариства на 31.12.2014р., як не стабiльний. Значення показникiв на звiтну дату балансу дозволяє свiдчити про високий рiвень як абсолютної, так i загальної лiквiдностi, високий рiвень покриття зобов'язань власним капiталом та фiнансової стiйкостi (автономiї). Динамiка наведених показникiв фiнансового стану свiдчить про наявнiсть потенцiйних можливостей продовжувати Товариством свою фiнансово-господарську дiяльнiсть у найближчому майбутньому. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Повна назва: Приватна аудиторська фiрма “Система - Аудит”. Код ЄДРПОУ 21337005 Мiсцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Гагарiна, 5, оф. 339 Реєстрацiйнi данi: Приватна аудиторська фiрма “Система - Аудит”, зареєстрована Хмельницьким мiськвиконкомом 02 серпня 1994 року Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi видане Аудиторською палатою України 23 лютого 2001 року № 287 чинне до 23 грудня 2015 року Номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi видане Аудиторською палатою України № 266/4 вiд 04.04.2013 року Контактний телефон (0382) 78-82-73 Дата i номер договору на проведення аудиту – 28.12.2014 року № 6а Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту – 27.02.2015 року - 10.03.2015 року Директор-аудитор Аудиторської фiрми “Система - Аудит” В.I. Журакiвський Дата аудиторського висновку: 10.03.2015 року. д