ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 10.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Кiрнос Василь Артемович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

08.04.2015

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Строммашина"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 05394966
4. Місцезнаходження Україна, 29019, Хмельницька область, Хмельницький, м. Хмельницький, ПроспектМиру ,42
5. Міжміський код, телефон та факс 63-91-42, 638653, 63-86-53
6. Електронна поштова адреса strommash1986@uku.net


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

10.04.2015

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№71(2075), Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

15.04.2015

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

strommash.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

10.04.2015

(дата)