ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 10.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Титульний аркуш звіту

генеральний директор       Кiрнос Василь Артемович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
08.04.2015
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за  рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента
    Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Хмельницька область
     Район Хмельницький
     Поштовий індекс 29019
     Населений пункт м. Хмельницький
     Вулиця, будинок ПроспектМиру ,42
     Міжміський код, телефон та факс 63-91-42, 638653, 63-86-53
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.04.2015
    Річна інформація опублікована у №71(2075) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 15.04.2015
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація strommash.pat.ua 10.04.2015
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)