ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 12.04.2013

Річний звіт за 2013 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

В складi нематерiальних активiв врахованi компюторнi програми по бухгалтерському облiку.по заiтностi по облiку заробiтної плпти , та матерiалних цiнностей.


Основнi засоби якi є на облiку пiдприємства є його власнiстю, немає орендованих. Всi основнi засоби використовуються в виробництвi. Амортизацiя нарахавується прамолiнiймим методом. Знос основних засобiв досягає 50%.


Капiтальнi iнвестицiї. Залишок на початок року 1075 грн. Виготовлено-придбано в поточному роцi 50 тис. грн.
Залишоек на кiнець року 535 тис. грн.
Фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi.
Iншi операцiйнi доходи 159тис. грн. виникли за рахунок iнших оборотнич активiв ма матерiальних цiнностей якi не викоритовувались в виробництвi i за рiшенням загальних зборiв були реалiзованi як товари.
Iншi доходи вiд реалiзацiїї основних засобiв та обладнання в монтажi якi були придбанi при будiвництвi заводу ,вини морально т а фiзично устарiли i були реалiзованi як товар.МСФЗ 16 «Основнi засоби»:
а) база оцiнки , що застосована для визначення валової балансової вартостi.
Первiсна оцiнка - собiвартiсть. Оцiнка пiсля первiсного визнання нижча з двох : балансова вартiсть чи сума очiкуваного вiдшкодування. Балансовою вартiстю є собiвартiсть (справедлива вартiсть на дату переоцiнки) за вирахуванням накопиченої ( або накопиченої пiсля останньої переоцiнки) амортизацiї та накопичених збиткiв (або подальших збиткiв ) вiд зменшення корисностi.
Метод нарахування амортизацiї –прямолiнiйний.
Амортизацiя та вибуття основних засобiв у звiтному перiодi вiдображалися виходячи з обраного методу амортизацiї та скоригованої балансової вартостi основних засобiв.
За наявностi на балансi пiдприємства основних фондiв якi не увiйшли до статутного фонду i є державною власнiстю то їх вибуття в 2013 роцi списано за рахунок iншого додаткового капiталу. Всього вибуло майна за рiшенням Фонду Державного майна на суму 269,7 тис. грн..

Протягом звiтного року було списання основних засобiв , вiд яких не очiкується жодних майбутнiх економiчних вигод 48,4 тис. грн.
На балансi є основнi засоби якi тимчасово не використовуються , також основнi засоби якi вибули з активного використання i квалiфiкованi як утриманi для продажу .
Послiдовнiсть подання статей балансу - зменшення лiквiдностi активiв та зростання термiнiв погашення зобов'язань.

«Оновнi засоби»

Основнi засоби товариства представленi в фiнансовiй звiтностi наступним чином:
Групи осноних
засобiв Залишки на початок року Надiйшло
За рiк Вибуло за рiк Залишок на кiнець року Нарах аморт.
первiсна знос первiсна знос Первiсна знос За рiк
Будинки.споруди
та предавальнi
пристрої 14979 4244 217 269 138 14927 4268 162
Машини та обладнання 2877 2217 713 1408 655 2182 1651 89
Транспортнi за
соби 1155 1058 19 484 453 690 614 9
Iнструменти прилади та iнвентар
96 43 14 21 11 89 52 9

Нематерiальнi активи:
Залишкова вартiсть 4,0 тис. грн
Первiсна вартiсть 18,0 тис. грн
Накопичена амортизацiя 14,0 тис.грн

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї:
Придбання та виготовлення основних засобiв за 2013 рiк , 50тис. грн.
Залишок на кiнець року 535,0 тис. грн..