ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 12.04.2013

Річний звіт за 2013 рік

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

Пiдприємство створене для отримання прибутку
Наглядова Рада, код.34717659 ТОВ"КУА "Єфективнi iнвестицiї"
д/н
д/н
дн
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Товариство розпочало застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) у звiтному перiодi, але не в повному обсязi у зв'язку iз розбiжнiстю вимог законодавства України та МСФЗ щодо фiнансової звiтностi, тому аудитор не має можливостi пiдтвердити фiнансову звiтнiсть товариства як таку що повнiстю вiдповiдає МСФЗ, а також у зв’язку з невiдповiднiстю структури та форми фiнансової звiтностi вимогам МСБО 1. Фiнансова звiтнiсть товариства за 2012 рiк є перехiдною вiд Нацiональних до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), що практично унеможливлює виконання абсолютно усiх вимог, якi пред'являються до фiнансової звiтностi за МСФЗ.
Висновок
На думку аудитора, попередня фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, описаної в примiтцi 1, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року
вiдчудження не проводились
не встановлено
вiдсутнi
вiдсутнi
Контроль здiйснє приватна аудиторська фiрма "Сисиема-Аудит", зареестрована Хмельницьким мiськвиконкомом 02 серпня 1994 року ,код ЄДРПОУ 21337005 , мiсце знаходження : м. Хмельницький вул. Гагарiна ,5 фо. 339 Свiдоцтво
про включення до Реєстру вудиторських фiрм та аудиторiв видане Фудиторською палатою України 23 лютого 2001 року за № 287 термiн чинностi до 23 грудня 2015 року,Сертифiкат аудитора А № 001213 виданий на пiдставi рiшення Аудиторськоi палати України вiд 28 квiтня 1994 року за №14 ,чинний до 28 квiтня 2013 року.
д/н
д/н
Контроль здiйснє приватна аудиторська фiрма "Сисиема-Аудит", зареестрована Хмельницьким мiськвиконкомом 02 серпня 1994 року ,код ЄДРПОУ 21337005 , мiсце знаходження : м. Хмельницький вул. Гагарiна ,5 фо. 339 Свiдоцтво
про включення до Реєстру вудиторських фiрм та аудиторiв видане Фудиторською палатою України 23 лютого 2001 року за № 287 термiн чинностi до 23 грудня 2015 року,Сертифiкат аудитора А № 001213 виданий на пiдставi рiшення Аудиторськоi палати України вiд 28 квiтня 1994 року за №14 ,чинний до 28 квiтня 2013 року.
вiдсутнi
на ринку аудиторських послуг користується авторитетом
вiдсутнi
вiдсутнi
вiдсутнi
авдсутнi
вiдсутнi

___________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.