ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 12.04.2013

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 19.04.2013
Кворум зборів** 90
Опис
Порядок денний:
1. Обрання Лiчильної комiсiї та визначення термiну дiї її повноважень.
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборiв.
3. Затвердження регламенту загальних зборiв АТ.
4. Затвердження звiту Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2012 роцi та затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк.
5. Припинення повноважень Генерального директора.
6. Обрання нового Генерального директора.
7. Затвердження звiту Наглядової Ради про роботу за 2012 рiк.
8. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк.
9. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк.
10. Затвердження нормативiв розподiлу прибутку ( визначення порядку покриття збиткiв) за
пiдсумками роботи за 2012 рiк та встановлення порядку виплати дивiдендiв на 2013 рiк.
11. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством протягом року.
12. Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013-2015 роки.___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.