ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 12.04.2013

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 19197 17970 0 0 19197 17970
будівлі та споруди 14979 14927 0 0 14979 14927
машини та обладнання 2877 2182 0 0 2877 2182
транспортні засоби 1155 690 0 0 1155 690
інші 9 9 0 0 9 9
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 19197 17970 0 0 19197 17970
Опис Пiдприємство визнає матерiальний об"ект основним засобом, якщо вiн утримується з метою викорисьтання їх у прцесi своєї дiяльностi, надання послуг, очiкуваний срок корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2000грн.Первiсна вартiсть основних засобiв 17970,00 тис.грн. знос 6662,0,0 тис.грн. Суттєвиз змiни у собiвартостi основних засобiв не вiдбувається.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 19336 20795
Статутний капітал (тис.грн.) 15740 15740
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 15740 15740
Опис Вартiсть чимстих активiа розрахована на основi i бухгалтерськиз записiв згiдно з укїнським законодавством та шляхом трансформацiї з внесенням корегувань проведена перекласифiкацiя статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв товариства, станом на 31 грудня 2013 року бiльша вiд статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного кодексу України.