ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 12.04.2013

Річний звіт за 2013 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Пiдприємство ПАТ "Завод "Строммашина" заснований у 1986 роцi як державне пiдприємство. Завод був створений на базi першого пускового комплексу. У зв'язку з вiдсутнiстю фiнансування будiвництво заводу було припинено.В 1998 роцi наказом по Фонду державного Майна України вiд 02.11.1998 р. Державне пiдприємство Хмельницький "Завод "Строммашина" перетворився у ВАТ "Завод "Строммашина" iз статутним капiталом 15740 тис. грн. Рiшенням загальних зборiв вiд 15 червня 2011 р. ВАТ "Завод "Строммашина" перетворену в Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Строммашина" i на цих же зборах було прийнято рiшення про перехiд товариства на бездокументарну форму iснування акцiй
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Структура емiтента ПАТ "Завод "Строммашина" складається з:1.Збори акцiонерiв.2.Правлiння ПАТ "Завод "Строммашина". Голова правлiння в особi керiвника пiдприємства.3.Наглядова рада.4.Ревiзiйна комiсiя.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; д/н
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; д/н
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; д/н
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; н/б
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); прямолiнiйний метод визначення амортизацiї основних засобiв, що вiдповiдає вимогам П(с)БО №7 - "Основнi засоби".Облiк запасiв вiдповiдає порядку їх визначення передбаченого П(с)БО №9 - "Запаси".Фiнансових iнвестицiй наданих чи отриманих АТ за звiтний перiад не має.

Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi(МСФЗ),мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку(МСБО).
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi.
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з Українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням пере класифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
Звiряння власного капiталу та прибутку або збитку
Пiдприємство вперше прийняло МСФЗ у 2012 роцi, датою переходу на МСФЗ було 1 сiчня 2011року.
Узгодження власного капiталу станом на 01 сiчня 2011 року(дата переходу на МСФЗ) представлено наступним чином.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Пiдприємство ПАТ "Завод "Строммашина" в 2013 роцi виготовляло обладнання для цегельних заводiв потужнiстю 5-10 та 15-30 млн. шт.. умовної цегли в рiк, також запаснi частини до обладнання по виробництву цегли. Основними ринками збуту є Україна, Росiя. Обладнання реалiзується по контрактах з попередньою оплатою 100% вартостi. Джерела отримання сировини припадають 100% на Україну.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; В 2013 роцi було передано основнi засоби якi не увiвйшли до статутного пiдприємства , але облiковувались на балансi i були на збереженнi. За рiшенням Регiонального вiдiлення Держмайна ередано основних засобiв на суму 270тисяч грн.
Iнших придбань та вiдчуджень активiв за останнi 2 роки пiдприємство не проводило.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; д/н
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Наявнiсть власних основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить17970,00 тис. грн.. Орендованi основнi засоби вiдсутнi. Обладнання використовується на 70%. Надходження iнвестицiй не планується.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента є пiдвищення цiн на матерiали i комплектуючi, енергоносiї, що приводить до зростання цiн на вироблену продукцiю. Великi податки.Велике наввантаження на заробiтну плату.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; ПАТ "Завод "Строммашина " за 2013 рiк штрафiв не має.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Фiнансова дiяльнiсть пiдприємства в 2013 роцi здiйснюється за рахунок коштiв, якi надходили вiд реалiзацiї продукцiї i нелiквiдiв. Фiнансовий стан пiдприємства достатньо лiквiдний, має фiнансову стiйкiсть i вiдносну незалежнiсть.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Невиконаних договорiв, контрактiв на пiдприємствi не кiнець звiтного перiоду не має.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Планом на 2014 рiк передбачено збiльшення обсягiв реалiзацiї продукцiї порiвняно з 2013 роком за рахунок розширення номенклатури виробляємої продукцiї, збiльшення обсягiв виробництва, вихiд на новi ринки збуту.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; В 2013-2014 р. р. пiдприємство буде пiдтримуватись ранiш обраної полiтики розвитку виробництва для будiндустрiї, при цьому буде придiлятись увага розвитку галузi машинобудування для переробки льону.
судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; В 2013 роцi судових справ не проводилось.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Спостерiгається збiльшення оюсягiв реалiзацiї продукцiї та прибутку Товариства порiвняно з минулим роком