ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова правлiння Кiрнос Василь Артемович НА № 331650, виданий Хмельнице МУ УМВС 14.04.1997 13.06.2001 1 000 0.00000000000 % 1 000 0 0 0
Член Наглядової Ради Савелiй Микола Федорович НА № 154291, виданий Хмельницьке МУ УМВС 27.07.2002 13.06.2001 480 0.00000000000 % 480 0 0 0
Начальник вiддiлу матерiально-технiчного постачання Сухориба Микола Iванович НА № 788455, виданий Хмельницьке МУ УМВС 27.11.1999 13.06.2001 480 0.00000000000 % 480 0 0 0
Голова Наглядової Ради РВ ФДМУ у Хмельницькiй областi № 02898152, виданий 13.11.2000 56 432 448 8963.00000000000 % 56 432 448 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Жулковський Володимир Анатолiйович НА № 420315, виданий Хмельницьким МУ УМВС 24.01.1998 13.06.2001 480 0.00000000000 % 480 0 0 0
Усього   56 434 408 89.63000000000 % 56 434 408 0 0 0
Опис