ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
15.06.2011
89.6400000
Порядок денний:
1.Про обрання головуючого та секретаря, лiчильної комiсiї, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерного товариства.
2.Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк, та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк.
3.Звiт Наглядової Ради про роботу за 2010 рiк.
4.Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк.
5.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2010 рiк.
6.Затвердження нормативiв розподiлу прибутку та встановлення порядку виплати дивiдендiв на 2011 рiк.
7.Про вiдкликання, та обрання голови та членiв Наглядової Ради товариства.
8.Про вiдкликання, та обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї товариства.
9.Про вiдкликання та обрання голови правлiння товариства.
10.Про перетворення вiдкритого акцiонерного товариства в публiчне акцiонерне товариство, та затвердження нової редакцiї Статуту.
11.Затвердження нової редакцiї внутрiшнiх положень товариства.
12.Затвердження на 2011 рiк перелiку майна, що пiдлягає продажу. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.