ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Голова правлiння       Кiрнос Василь Артемович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
12.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "завод "Строммашина"
    Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05394966
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Хмельницька область
     Район дIн
     Поштовий індекс 29019
     Населений пункт Хмельницький
     Вулиця, будинок пр.Миру 42
     Міжміський код, телефон та факс (0382)63-86-53 (0382)63-86-53, (0382)63-86-53 (0382)63-86-53
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2012
    Річна інформація опублікована у 77 Бюлетень Цiннi папери України 26.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація дIн
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)