ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 2911
Первісна вартість 011 3518
Накопичена амортизація 012 67
Незавершене будівництво 020 33273313
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 139519595
Первісна вартість 031 3077917496
Знос 032 168287901
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 00
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 1730712919
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 38883797
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 14281214
готова продукція 130 23722007
Товари 140 3434
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 10794
первісна вартість 161 10794
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 12061207
за виданими авансами 180 00
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 87107
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 5641002
у т. ч. в касі 231 00
в іноземній валюті 240 932
Інші оборотні активи 250 3355
Усього за розділом ІІ 260 97289549
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 00
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 2703522468

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 1574015740
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 86804326
Резервний капітал 340 2626
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 13941120
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 2584021212
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 00
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 503
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 4049
з бюджетом 550 9801000
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 52103
з оплати праці 580 5057
з учасниками 590 2222
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 122
Усього за розділом IV 620 11951256
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 2703522468


ПІБ керівника Кiрнос В.А.
ПІБ головного бухгалтера Гуменюк О.Я.
Примітки:
дIн