ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  13951.000  9595.000   0.000  0.000  13951.000   9595.000
  - будівлі та споруди  13242.000  8828.000  0.000  0.000  13242.000   8828.000
  - машини та обладнання  544.000  596.000  0.000  0.000  544.000  596.000
  - транспортні засоби  93.000  103.000  0.000  0.000  93.000  103.000
  - інші  72.000  68.000  0.000  0.000  72.000  68.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  13951.000  9595.000  0.000  0.000  13951.000  9595.000
Опис:  дIнІнформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
21212.000 25840.000
15740.000 15740.000
15740.000 15740.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 р. № 485. Розрахункова вартiсть чистих активiв товариства, станом на 31.12.2011 року складає 21212.0 тис. грн., бiльша вiд статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного Кодексу України.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв товариства, станом на 31 грудня 2011 року бiльша вiд статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного кодексу України.