ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Пiдприємство ПАТ "Завод "Строммашина" заснований у 1986 роцi як державне пiдприємство. Завод був створений на базi першого пускового комплексу. У зв'язку з вiдсутнiстю фiнансування будiвництво заводу було припинено.В 1998 роцi наказом по Фонду державного Майна України вiд 02.11.1998 р. Державне пiдприємство Хмельницький "Завод "Строммашина" перетворився у ВАТ "Завод "Строммашина" iз статутним капiталом 15740 тис. грн. Рiшенням загальних зборiв вiд 15 червня 2011 р. ВАТ "Завод "Строммашина" перетворену в Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Строммашина" i на цих же зборах було прийнято рiшення про перехiд товариства на бездокументарну форму iснування акцiй.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Структура емiтента ПАТ "Завод "Строммашина" складається з:1.Збори акцiонерiв.2.Правлiння ПАТ "Завод "Строммашина". Голова правлiння в особi керiвника пiдприємства.3.Наглядова рада.4.Ревiзiйна комiсiя.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Змiн в органiзацiйнiй структурi емiтента не вiдбувалося на протязi звiтного перiоду. Пропозицiї з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) На пiдприємствi застосовується податковий метод визначення амортизацiї основних засобiв, що вiдповiдає вимогам П(с)БО №7 - "Основнi засоби".Облiк запасiв вiдповiдає порядку їх визначення передбаченого П(с)БО №9 - "Запаси".Фiнансових iнвестицiй наданих чи отриманих АТ на протязi звiтного перiоду немає.У звiтному перiодi реалiзацiю цiнних паперiв пiдприємство не здiйснювало
Текст аудиторського висновку ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА


Головi правлiння ВАТ "Завод "Строммашина"


Висновок щодо фiнансової звiтностi вiдкритого акцiонерного
товариства "Завод "Строммашина" станом на 31 грудня 2010 року.
м. Хмельницький 25 сiчня 2011р.
Аудит розпочато 04 сiчня 2011 р.
Аудит закiнчено 25 сiчня 2011 р.


Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Логiка-аудит" (надалi - Аудитор) згiдно договору № 6 вiд 21 липня 2010 року провела аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв вiдкритого акцiонерного товариства "Завод "Строммашина" (надалi - Товариство), що включають Баланс станом на 31.12.2010 року, Звiт про фiнансовi результати за 2010р., Звiт про рух грошових коштiв за 2010 рiк, Звiт про власний капiтал та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим нормативам.

Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод "Строммашина", приватної форми власностi, Код ЄДРПОУ - 05394966, рIрахунок 2600 201 706 152 в "Укрексiмбанку", МФО 315 609, знаходиться за адресою: м. Хмельницький, Пр. Миру, 42, тел. (0382)63-93-54, тел.Iфакс 63-86-53

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства.

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторською перевiрки.

Аудитором проведена аудиторська перевiрка вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть " та Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв та аудиторiв, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке iрунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi облiковим принципам, якi є загальноприйнятими в Українi.

Пiд час перевiрки Балансу виявлено завищення вартостi нематерiальних активiв з тiєї причини, що до їх складу було включено витратипо розробцi робочої технiчної документацiї до нової готової продукцiї, випуском якої планує займатись пiдприємство. Данi витрати в сумi 25 тис. грн. слiд було включити до складу собiвартостi такої готової продукцiї.

Висновок: на думку аудитора, за виключенням впливу фiнансову звiтнiсть чинникiв, викладених у попередньому абзацi, фiнансовi звiти ВАТ "Завод "Строммашина" справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2010 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за 2010 рiк вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.

Директор ПП "Аудиторська фiрма "Логiка-аудит" ________________
Сертифiкат аудитора серiї А № 005263. Л. А. Горська
Свiдоцтво ФПБАУ на I ступiнь сертифiкацiї №729.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Пiдприємство ПАТ "Завод "Строммашина" в 2011 роцi виготовляло обладнання для цегельних заводiв потужнiстю 5-10 та 15-30 млн. шт.. умовної цегли в рiк, також запаснi частини до обладнання по виробництву цегли. Основними ринками збуту є Україна, Росiя. Обладнання реалiзується по контрактах з попередньою оплатою 100% вартостi. Джерела отримання сировини припадають 100% на Україну.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Значних придбань та вiдчужень активiв за останнi 5 рокiв пiдприємство не проводило.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Наявнiсть власних основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 30779,0 тис. грн. Орендованi основнi засоби вiдсутнi. Обладнання використовується на 70%. Надходження iнвестицiй не планується.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента є пiдвищення цiн на матерiали i комплектуючi, енергоносiї, що приводить до зростання цiн на вироблену продукцiю. Великi податки.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства ПАТ "Завод "Строммашина" за 2011 рiк штрафiв немає.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансова дiяльнiсть пiдприємства в 2011 роцi здiйснюється за рахунок коштiв, якi надходили вiд реалiзацiї продукцiї i нелiквiдiв. Фiнансовий стан пiдприємства достатньо лiквiдний, має фiнансову стiйкiсть i вiдносну незалежнiсть.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Невиконаних договорiв, контрактiв на пiдприємствi не кiнець звiтного перiоду не має.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Планом на 2012 рiк передбачено збiльшення обсягiв реалiзацiї продукцiї порiвняно з 2011 роком за рахунок розширення номенклатури виробляємої продукцiї, збiльшення обсягiв виробництва, вихiд на новi ринки збуту.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок В 2012-2013 р. р. пiдприємство буде пiдтримуватись ранiш обраної полiтики розвитку виробництва для будiндустрiї, при цьому буде придiлятись увага розвитку галузi машинобудування для переробки льону. .
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається В 2011 роцi судових справ не проводилось.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі спостерiгається зменшення обсягiв реалiзацiї продукцiї та прибутку Товариства порiвняно з минулим роком