ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 12.05.2017

Особлива інформація на 13.05.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну типу акціонерного товариства

N з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

112.05.2017Публiчне акцiонерне товариств"Завод"Строммашина"Приватне акцiонерне товариство"Завод"Строммашина"
Зміст інформації:
Голову Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, Лiтинського О.П., який повiдомив, що для зручностi управлiння дiяльнiстю Товариства, та збiльшення iнвестицiй в дiяльнiсть Товариства, шляхом випуску нових акцiй, прийняти рiшення про змiну типу товариства з Публiчного на Приватне акцiонерне товариство, з приватним розмiщенням акцiй та переважним правом акцiонерiв на придбання таких акцiй. В зв’язку з цим, затвердити нову редакцiю Статуту ПрАТ «Завод «Строммашина», затвердити та надати дозвiл Генеральному Директору, Кiрносу В.А., на замiну всiх внутрiшнiх документiв, положень, вивiсок, надписiв, бланкiв та печаток, найменувань, на новi, в яких буде вiдображену актуальну iнформацiю про тип товариства, а саме «Приватне акцiонерне товариство». Уповноважити Кiрноса В.А. на здiйснення всiх необхiдних дiй для державної реєстрацiї змiн вiдомостей про юридичну особу, з правом передоручення третiм особам. Iнших пропозицiй або заперечень щодо проекту рiшення з питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв не надiйшло.