ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 12.05.2017

Особлива інформація на 13.05.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Кiрнос Василь Артемович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

12.05.2017

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПАТ "Завод "Строммашина"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 28019, м. Хмельницький, Проспект Миру,42
4. Код за ЄДРПОУ 05394966
5. Міжміський код та телефон, факс 0382 639142, 639142
6. Електронна поштова адреса Strommash1986@ukr.net


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

12.05.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

89, Вiдомостi нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

15.05.2017

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

Strommash1986@ukr.net

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

12.05.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}