ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 14.02.2018

Особлива інформація на 12.02.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Лiтинський Олександр Павлович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

12.02.2018

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство"завод "Строммашина"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 28019, м Хмельницький, 42
4. Код за ЄДРПОУ 05394966
5. Міжміський код та телефон, факс 038 63-91-42, 038 63-91-42
6. Електронна поштова адреса strommash1986@ukr/net


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

11.02.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

31, ВАiдомостi нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

14.02.2018

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

strommash1986@ukr.net

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

15.02.2018

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}