ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 06.07.2017

Особлива інформація на 06.07.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

105.07.20175582.40018608.00030.000
Зміст інформації:
Укладання Товариством правочинiв з юридичними особами та/або фiзичними особами-пiдприємцями щодо вiдчуження, передачi або отримання в управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв), придбання або вiдчуження оборотних i необоротних активiв граничною вартiстю на кожен правочин, яка еквiвалентна 100 000,00 (сто тисяч) доларiв США за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину; Укладення договорiв позики, кредитних договорiв, комiсiї, експортних договорiв, надання застав, порук, вiдступлення права вимоги, права договiрного та/або примусового (безакцептного) списання коштiв з банкiвських рахункiв Товариства, якi вчинятимуться у зв’язку iз залученням Товариством та/або компанiєю ТОВ «КУА «ЕФЕКТИВНI IНВЕСТИЦIЇ» (ПВIФ «Ефективний Плюс»), фiнансування (у тому числi шляхом випуску цiнних паперiв), наданням та/або отриманням кредитiв (позик) Товариством та/або компанiєю ТОВ «КУА «ЕФЕКТИВНI IНВЕСТИЦIЇ» (ПВIФ «Ефективний Плюс»), граничною вартiстю на кожен правочин, яка еквiвалентна 100 000,00 (сто тисяч) доларiв за офiцiйним курсом нацiонального банку України на дату вчинення правочину.Гранична сокупна вартiсть усiх вказаних правочинiв не повинна перевищувати 10 мiлiонiв гривен.